Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 1 lớp 12 Đề kiểm tra 1 tiết giữa kì Iớp 12 môn Toán, Hóa,...

Đề kiểm tra 1 tiết giữa kì Iớp 12 môn Toán, Hóa, Sử 2018 trường Phan Ngọc Hiển

CHIA SẺ

Chia sẻ tới các bạn và thầy cô đề kiểm tra 45 phút giữa học kì 1 năm học 2018-2019 của trường THPT Phan Ngọc Hiển.

Môn Toán:

Câu 1: Cho hàm số y =f(x) có đạo hàm f’(x) = x(x2-1)2(x+2)3. Khi đó số điểm cực trị của hàm số  y =f(x+2018) là bao nhiêu?

A.2.                   B. 3.                 C. 1.               D. 4.

Câu 2: Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;2)

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2; +∞)

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2)

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng(-∞;0)

Câu 3: Đường tiệm cận đứng của đồ thị của hàm số   có phương trình

A. y=2        B. x=2              C. x=-3                 D. x=3

Câu 4: Cho hàm số y =f(x)  có bảng biến thiên như sau

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (1;+∞)                 B. (0;1)              C.(-1;0)        D.(-∞;0)

Tải về đề và đáp án Toán đầy đủ: Kiemtra toan 12_GiuakiI


Môn Hóa:

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Na=23; K=39; Ba=137; Ca=40;

Câu 1:  Hiđro hóa hoàn toàn m gam triolein (xúc tác Ni, to) cần V lít H2 (đktc) được chất béo T. Xà phòng hóa toàn bộ T bằng KOH thu được 5,52 gam glixerol. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị V là

A. 1,344.          B. 2,688.               C. 4,032            D. 5,376.

Câu 2:  Nhận định nào dưới đây về vinyl axetat là sai?

A. Công thức cấu tạo : CH3COOCH=CH2.

B. Thủy phân vinyl axetat trong môi trường kiềm thu được muối và anđehit.

C. Vinyl axetat làm nhạt màu dung dịch nước brom.

D. Thủy phân vinyl axetat trong môi trường axit thu được axi axetic và ancol vinylic.

Câu 3:  Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ, thu được sản phẩm là

A. fructozơ       B. saccarozơ             C. tinh bột.          D. glucozơ

Câu 4:  Đun nóng 12g axit axetic với lượng dư ancol etylic ( có H2SO4 đặc làm chất xúc tác) thu được 11g este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là

A. 75%         B. 62,5%                 C. 50%                D. 55%

Câu 5:  Nhỏ dung dịch iot lên mặt cắt quả chuối xanh thấy xuất hiện màu xanh tím. Quả chuối xanh chứa chất nào sau đây?

A. Tinh bột.         B. Glucozơ.          C. Fructozơ.      D. Xenlulozơ.

Tải về đề và đáp án Hóa: de_dap an Hoa 12 giua hoc ki 1


Môn Lịch Sử:

Câu 1: Nguyên nhân nào không tạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát triển trong và sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

    A. Không bị chiến tranh tàn phá.

    B. Tiến hành chiến tranh xâm lược và nô dịch các nước

    C. Được yên ổn sản xuất và buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến.

    D. Tập trung sản xuất và tư bản cao.

Câu 2: Buôn bán vũ khí đã mạng lại cho Mĩ lợi ích gì trong giai đoạn trước, hiện nay và sau này?

    A. Thúc đẩy kinh tế phát triển                    B. Kéo dài thời gian tồn tại các tập đoàn sản xuất vũ khí

    C. Giải quyết nạn thất nghiệp                     D. Tạo ra ổn định xã hội

Câu 3: Vì sao 1972 Mĩ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và Liên Xô?

    A. Mĩ muốn bình thường hóa mối quan hệ với Trung Quốc và Liên Xô

    B. Mĩ muốn thay đổi chính sách đối ngoại với các nước xã hội chủ nghĩa

    C. Mĩ muốn hòa hoãn với Trung Quốc và Liên Xô để chống lại phong trào giải phóng dân tộc

    D. Mĩ muốn mở rộng các nước đồng minh để chống lại các nước thuộc địa

Câu 4: Hiệp ước Bali tháng 2/ 1976 đã đề ra vấn đề quan trọng đó là gì?

    A. Xác định chiến lược phát triển kinh tế chung cho các thành viên.

    B. Đưa ra tuyên bố chung giữa các thành viên.

    C. Xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước.

    D. Thống nhất chiến lược và sách lược lâu dài.

Câu 5: Hai cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật mà nhân loại đã trải qua là những cuộc cách mạng nào, diễn ra vào thời gian nào?

    A. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học kĩ thuật thế kỉ XX.

    B. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX và cuộc cách mạng công nghệ thế kỉ XX.

    C. Cuộc cách mạng kĩ thuật và cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIIII – XIX và cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật đang diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX đến nay.

    D. Cuộc cách mạng kĩ thuật thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học – kĩ thuật thế kỉ XX.

Tải về đề thi, đáp án môn Sử: Kiem tra lich su 12 giua hoc ki 1 nam 2018