Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Đề thi kiểm tra chất lượng Toán 6 (Số học và hình...

Đề thi kiểm tra chất lượng Toán 6 (Số học và hình học) giữa kì I năm học 2018-2019

CHIA SẺ

I/ Phần trắc nghiệm. (2 điểm)

1) Số phần tử của tập hợp A = { x ∈ N / x< 5 }

A. 2                B.3               C. 4                D.5

2) Cho tập hợp B={ x ∈ N /  4< x < 9 } Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. 4 ∈ B            B. 5 ∈ B                C. 6 ∉ B            D. 7 ∉ B

3) ƯCLN ( 84; 48) là:

A. 16               B.24               C. 12               D. 48

4) BCNN ( 24; 72; 144) là:

A. 288            B. 24               C. 144              D. 360

II/ Phần tự luận. (8 điểm)

Bài 1: Thực hiện phép tính

a )  22 . 5 + (149 – 72)

b) 136. 8 – 36. 23

c) 20 – [40-(5+1)2) ]

Bài 2 : Tìm x

a)   ( 12 x – 43 ) . 83 = 4.84

b)  720 : [ 41 – ( 2 x – 5 )] = 23.5

Bài 3: Lớp 6A khi xếp hàng 2; 3; 7 đều vừa đủ. Biết số học sinh trong khoảng từ 30 đến 60. Tính số học sinh lớp 6A?

Bài 4 Tìm các số tự nhiên x, biết :   và

Bài 5:   Trên tia Ox lấy ba điểm M; N; P sao cho : OM = 2cm ; ON = 3cm; OP = 5cm.

a) Tính độ dài đoạn MN?

b) Tính độ dài MP?


Đáp án:

– Trắc nghiệm: 1D; 2B; 3C;  4C

– Tự luận:

1)   a) 12 ;     b) 800;               c) 16

2)

3) Gọi số học sinh của lớp 6A là x ( 30 < x < 60 ;  x ∈ N*)

Vì lớp 6A khi xếp hàng 2; 3; 7 đều vừa đủ nên 

Suy ra x ∈ BC (2;3;7)

Tìm được BCNN(2; 3; 7) = 42

BC(2; 3; 7) = B(42) = {0;42;84,…}

Mà 30 < x < 60 nên x = 42

Vậy số hs của lớp 6A là 42hs

4) a) x ∈ UC (120;150)

ƯCLN(120;150) = 30

ƯC(120; 150) = {1 ;2 ;3 ;5 ;6 ;10 ;15 ;30}

Mà x <= 15  nên x = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15

5) Gợi ý: Học sinh vẽ hình đúng .

a) – Giải thích được M nằm giữa O, N

– Tính được MN = 1cm

b) – Giải thích được M nằm giữa O, P

– Tính được MP = 3cm