Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 1 lớp 12

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 – THPT Xuân Trường: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh 2a và vuông góc với đáy. Góc giữa  và đáy bằng 450. Tính theo a thể tích khối chóp SABCD?

Đáp án đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán được trường THPT Xuân Trường tổ chức thi, đề và đáp án chi tiết tại đây.

Câu 1: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh 2a và vuông góc với đáy. Góc giữa  và đáy bằng 450. Tính theo a thể tích khối chóp SABCD

A. 8√2a³      B. 8√2a³/3      C. 16√2a³          D. 4√3a³/3

Câu 2: Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn [-1;0] là

A. -2/3      B. 0       C. -1/2        D. 2

Câu 3: Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

y = -x^4 + 8x² – 2 trên đoạn [-3;1]. Tính M+m?

A. -25      B. 3      C. -6       D. -48

Câu 4: Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số  là đúng

A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-∞;-1) và (-1;+∞)

B. Hàm số đồng biến trên các khoảng (-∞;-1) và (-1;+∞)

C. Hàm số luôn luôn đồng biến trên R\{-1}

D. Hàm số luôn luôn nghịch biến trên R\{-1}

Câu 5: Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên tạo đáy góc 60º .Thể tích của khối chóp đó bằng :

A. a³√3/12      B. a³√3/6      C. a³√3/36       D. a³√3/18

Câu 6: Số điểm cực trị của hàm số y = x^4 – 3x² + 1 là

A. 3      B. 1     C. 2       D. 0

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 7: Hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ. Xét trên tập xác định của hàm số. Hãy chọn khẳng định đúng?

A. Không tồn tại giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng

C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng

D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng và giá trị nhỏ nhất bằng

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 – THPT Xuân Trường

Advertisements (Quảng cáo)

Advertisements (Quảng cáo)