Trang Chủ Lớp 12 Đáp án đề thi THPT Quốc gia Đáp án đề thi Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia...

Đáp án đề thi Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

CHIA SẺ

Sinh học là môn thành phần trong bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên đề Sinh gồm 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm trong 50 phútvà được đánh giá dài, khó, nhiều thí sinh phải khoanh bừa.

Đáp án của bộ GD&ĐT đã được cập nhật 

Tải về máy tính/điện thoại bản đầy đủ: Dap-an-Sinh-hoc-24-ma-de-K18-Dethikiemtra.com

Câu hỏi Mã đề thi
201 202 203 204 205 206 207 208
81 D D B C A C A B
82 A C B C D B C C
83 C B D C C C C A
84 B A C B D C C D
85 A A D B C D A D
86 B D A D C D B A
87 A D A A C B C A
88 B A D A B B D C
89 C D D C C B B C
90 C A B D B A D B
91 C A D A B B D A
92 D D C C B A C C
93 B A D A A D A B
94 A C A B D C C A
95 D C C C A B D D
96 B B B B D C B C
97 D C B B B C B D
98 B A D B A A B B
99 C C C D A A D A
100 B D A D A C C B
101 D B C D C C D C
102 A B D B B B D D
103 A C A B B B B A
104 D D A D C D A A
105 B C B D B D A A
106 D C A C A D D D
107 A C B D C C A C
108 C A B D D A A C
109 A A A B A B B D
110 C D B D A B B A
111 B A C C B A A C
112 C C B D D D C D
113 D A A B A A D B
114 C C C B B D B D
115 A C A C C C B B
116 D D C B C A C B
117 B A D D B A C D
118 A D C C B D A C
119 D C D D D A B B
120 D D D C D A A A

 

Câu hỏi Mã đề thi
209 210 211 212 213 214 215 216
81 B D A B B D A B
82 D A C D D B B B
83 A B C D B B C C
84 B A A B C C A C
85 D B B A A A D C
86 C C D A B C C B
87 B D B C A C C D
88 B C A A A A D B
89 C A D B D B C D
90 C A D C D A D D
91 B C C A D C B C
92 D D D D C A B D
93 D D D C C A D A
94 A C A A B A A D
95 C B C A B C A D
96 C B D C A D B A
97 D B B B D C B B
98 A A B A B B A A
99 A D A C B C B A
100 A A D B B A B B
101 D C D D C C D A
102 C A A C A B D C
103 B C A D B C D C
104 D B D A C D A A
105 D A A C C C A B
106 A D A D A D B C
107 B B A B D B B C
108 D D B A C B D B
109 A B D C A C A C
110 C C B D C A A A
111 B B A B D C A D
112 B A B B D B D B
113 C B B B A C A D
114 D D D C A A A C
115 A D D D C A A D
116 C B B D C B B A
117 A D D C A B A C
118 B C D B A C D D
119 C A B C A A D A
120 C C B D D B B D

 

Câu hỏi Mã đề thi
217 218 219 220 221 222 223 224
81 D D C B A D A D
82 B D B D C A B C
83 D A C A D D C A
84 D C D C C B D D
85 D D A C A D C C
86 C D A C A C D B
87 B D C D A B B B
88 B B B B B B A C
89 A D C C D A B A
90 C B A B B A D B
91 B D B A B D A C
92 C B A C B C D A
93 A B C D C D C D
94 C C A C A D A D
95 A B D A D A D C
96 B D B B C C C D
97 C A B B C C B C
98 A B B B A A D B
99 B C B C C D C B
100 C C C D D C D D
101 C D B D C D B B
102 B D A A A A C B
103 A B D B D C A A
104 A D D D A B A B
105 B A C C D B C D
106 B B D A A B D A
107 B C A B C C B A
108 C C B D D B A C
109 A C D A D B B D
110 C B C B A B B D
111 B A C A A A A A
112 A C C A A D C D
113 A B A C C B D C
114 C B B A A B B A
115 A B B D C C A C
116 B C D A C D D D
117 C C A A D C A D
118 B B D B C C B A
119 C C D D D C D A
120 A B D D D A D C

Một số câu hỏi trong đề

Câu 90: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng trao đổi các cá thể hoặc các giao tử giữa các quân thể cùng loài được gọi là

A. chọn lọc tự nhiên.                     B. đột biến.

C. di – nhập gen.                         D. giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 91: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại dịa chất, ờ đại nào sau đây phát sinh các nhóm linh trưởng?

A.Đại Cổ sinh.          B. Đại Nguyên sinh.       C. Đại Tân sinh.            D. Đại Trung sinh.

Câu 92: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chi có kiểu gen đồng hợp tử trội?

A. AA X Aa.    B. Aa X Aa.         C. Aa X aa.                       D. AA X AA.

Câu 93: Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Giao phối không ngẫu nhiên luôn dẫn đến trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.

B. Các yếu tổ ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định.

C. Đột biên gen cung câp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.

D. Di – nhập gen chi làm thay đổi tần số alen của các quần thể có kích thước nhỏ.

Quảng cáo
CHIA SẺ