Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11

Cùng tham khảo đề thi học kì 1 môn Toán khối 11 năm 2016

[Trắc nghiệm và tự luận Toán 11] Đề thi cuối học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2016 do Dethikiemtra.com cập nhật chi tiết dưới đây.

KIỂM TRA HỌC KÌ I-NH: 2016-2017

MÔN: TOÁN –KHỐI 11

Thời gian: 90 phút

 I.TRẮC NGHIỆM:

 Câu 1: Tập xác định của hàm số y = cot 3x là?

1

2: Ảnh của điểm A = (1; 3) qua phép vị tự tâm O tỉ số -2 có tọa độ là?

A. (-2;6)         
B.(-2;-6)                      
C.(6;2)                       D.(6;-2)

3: Phương trình : cos22x + cos2x – 3/4= 0  có nghiệm là :

A. x = +-2 Π/3 + k Π


B.x = +-
Π/3 + k Π


C.x = +-
Π/6 + k Π


D. x = +-
Π/6 + k2 Π

4: Gọi (d) là ảnh của đường thẳng (Δ ) = x-y+1 = 0 qua phép tịnh tiến theo a(1,1). Tọa độ giao điểm M của (d) và (d1): 2x-y+3 = 0là?

Advertisements (Quảng cáo)

A. M = (-2;1)              
B.M = (2;-1)          
C.M = (2;1)             
D.M = (-2;-1)

5:Từ tập X = {1,2,3,4,5} có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?

A. 10                      
B.20                       
C.48                       D.36

6: Gía trị lớn nhất của hàm số y = 3cos2x +1?

A. 1                     
B.2                                      
C.3                         
D.4

7: Trong khai triển (2x-y)5. Hệ số của số hạng thứ 3 bằng?

A. – 80                      
B.80                              
C.-10                            
D.10

8: Cho dãy số (un) với un = với n 1 số hạng tổng quát của dãy là

 A.un=n2             
B.Un = n2+1                 C.un= 2n2                        D.un= 3n2 – 1

Advertisements (Quảng cáo)

9: Gieo hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để tổng số chấm xuất hiện ở hai mặt trên chia hết cho 3 là

A.13/36              
B.1/3                          C.11/36                        
D.1/6

10:Ảnh của N(1; -3) qua phép quay tâm O góc -90o  là:

A. N’(3; 1)         B. N’(1; 3)                        C. N’(-1; 3)                             D. N’(-3;- 1).

11 : Từ các chữ số 1;2;3;4;5; 6;7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho ?

A. 980                  
B.1050                  
C.840                      
D.Đáp án khác

12: Một hộp đựng 7 bi xanh , 5 bi đỏ và 4 bi vàng . Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 8 viên bi có đủ 3 màu ?

A. 12870              
B.12705                      
C.12201                  
D.Đáp án khác

II.TỰ LUẬN:

1: Giải các phương trình sau:

a) 5cos x + 2 – cos2x = 0

b) 2cos(2x – Π /4) = √ 2

c. √ 3 sin3x – cos3x – √ 2 = 0

2:

a) Tìm số hạng chứa x5 trong khai triển: (x3+2/x)15 (với x ≠ 0)

b) Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 =-2 và u20 = 55. Tìm công sai và tính tổng của 20 số hạng đầu của cấp số cộng trên?

3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi, gọi I là giao điểm của AC và BD, M là trung điểm của SA.

a/Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (MBD) và (SAC). Chứng minh: IM // (SCD)

b/Gọi (P) là mặt phẳng qua M và song song với hai đường thẳng AD, S
B.Xác định thiết diện của mặt phẳng (P) và hình chóp.Thiết diện là hình gì?

4: Xếp ngẫu nhiên 12 cuốn sách (gồm 8 cuốn sách toán khác nhau và 4 cuốn sách lí khác nhau) lên một cái kệ thành một hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho  không có hai cuốn sách lí nào nằm kề nhau.

5: Trong một hộp kín có 12 viên bi đôi một khác nhau, trong đó có 3 viên bi xanh, 4 viên bi  đỏ và 5 viên bi vàng.

a. Tính số cách chọn ngẫu nhiên ra 3 viên bi, trong đó có đủ cả 3 màu xanh, đỏ, vàng.

b. Tính xác suất để chọn ngẫu nhiên từ hộp ra 6 viên bi trong đó không có đủ cả 3 màu.                                           

Advertisements (Quảng cáo)