Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4

Thi kì 1 toán lớp 4 Tiểu học Hồng Hà 2016 có đáp án

Tham khảo đáp án và thi học kì 1 Toán lớp 4 của trường Tiểu học Hồng Hà năm 2016: Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 154 mét, chiều dài hơn chiều rộng 32 mét.

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG HÀ
KIỂM TRA CUỐI HKI

MÔN TOÁN LỚP 4

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, hoặc D có câu trả lời đúng nhất: ( 3đ)

Câu 1: Trong các số: 46050, 40027362, 41205, 5420601. Chữ số 4 của số nào có giá trị 400 000 ?

A. 46050                  
B.40027362
C.5420601      
D.41205

Câu 2: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 6 tạ 15 kg =……kg là:

A. 615 kg           B.  6150 kg     C.  6105  kg        D.  6015 kg

Câu 3:  Hình chữ nhật ABCD biết chiều dài là 100 cm, chiều rộng là 13 cm. Diện tích hình chữ nhật là:

A. 325 cm 2           B.  250 cm 2   C.  1300 cm 2    D.  100 cm 2

Câu 4: Số gồm tám trăm triệu sáu trăm hai mươi nghìn, bốn đơn vị viết là:

Advertisements (Quảng cáo)

A. 800702004          
B.850620003
C.800720004          
D.800620004

Câu 5: Trung bình cộng của các số 200 ; 500 và 65 là:

A. 255                 B.  765 C.   972                 D.   1145

Câu 6: 2.Viết các số 67524 ; 76542 ; 76524 ; 67542 theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 67524; 67542; 76524; 76542

B.76542 ; 67524; 76524 ; 67542

C.67524; 76542; 76524 ; 67542

Advertisements (Quảng cáo)

D.67524 ; 76542 ; 76524 ; 67542

PHẦN II: Thực hiện các yêu cầu sau 

Câu 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm : ( 1đ)

a. 7 giờ  = . . . . . . phút ;                            b.   phút  = . . . . . . giây
c.2000 dm2  = . . . . . . . . . m2;                 d. 9 tấn 18 kg = . . . . . . . . kg

Câu 8:

a.Tính bằng cách thuận tiện nhất: ( 1đ)

b. Tìm x: ( 1đ)
4000 x 82 + 4000 x 18 x : 34 = 672

Câu 9: Đặt tính rồi tính:( 2đ)
a. 347892 + 347896 ;                   b. 356789 – 235047

c. 698 x 547                                  d.  35148  : 58

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 154 mét, chiều dài hơn chiều rộng 32 mét.
a) Tính số đo chiều rộng và tính số đo chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật đó? ( 1đ)
b) Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó? ( 1đ)


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 4 TRƯỜNG TH HỒNG HÀ 2016

PHẦN I: PHẦN TRẮC NGHIỆM ( mỗi câu khoanh đúng 0,5đ)

1/ A ; 2/ D; 3/ A; 4/ C; 5/ B; 6/ D

PHẦN II:

CÂU 7:
a. 180 phút; b. 15 giây; c. 17000 kg; d. 5008 kg( mỗi vị trí điền đúng: 0,25đ)

CÂU 8:
327 x 82 + 327 x 18
= 327 x ( 82 + 18) ( 0,5đ)
= 327 x 100 (0,25đ)
= 32700 ( 0,25đ)
CÂU 9:

CÂU 10: Giải:
Chiều dài thửa ruộng: ( 54 + 26) : 2 = 40 (m) (0,5đ)
Chiều rộng thửa ruộng: ( 54 – 26) : 2 = 14 (m) (0,5đ)
Diện tích của thửa ruộng: 40 x 14 = 560 ( m2) ( 1đ)
Đáp số: 560 ( m2)
Mỗi lời giải và phép tính, kết quả đúng của câu a là: 0,5đ
Mỗi lời giải và phép tính, kết quả đúng của câu b là: (0,5đ)
Nếu sai đáp số hoặc thiếu hay sai tên đơn vị: – 0,25đ ( tính chung toàn bài)

Advertisements (Quảng cáo)