Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11
Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 môn Sinh 11: Testostêrôn được sinh sản ra ở đâu?
Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 môn Sinh 11: Testostêrôn được sinh sản ra ở đâu?
Testostêrôn được sinh sản ra ở đâu?; Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả là gì? ... trong Đề kiểm tra 15 phút Chương...
Kiểm tra môn Sinh lớp 11 15 phút Chương 4: Ong mật sinh sản theo hình thức nào ?
Kiểm tra môn Sinh lớp 11 15 phút Chương 4: Ong mật sinh sản theo hình thức nào ?
Ong mật sinh sản theo hình thức nào?; Hình thức nào sau đây không phải là hình thức sinh sản vô tính? ... trong Kiểm tra môn Sinh lớp 11 15 phút Chương 4. Tham khảo chi tiết đề và đáp án...
Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 11 Chương 3: Hoocmon thực vật là gì?
Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 11 Chương 3: Hoocmon thực vật là gì?
Hoocmon thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng? Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật? Nêu vai trò của Hoocmon đó? ... trong Kiểm tra 15 phút môn...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Sinh học Chương 2: Trong sự truyền tin qua xináp, Ca2+ có vai trò gì?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Sinh học Chương 2: Trong sự truyền tin qua xináp, Ca2+ có vai trò gì?
Trong sự truyền tin qua xináp, Ca2+ có vai trò gì?; Sự hướng quang (hướng sáng) ở thực vật làm thân cây uốn cong về phía nguồn sáng. Để giải thích về cơ chế của hiện tượng này, câu phát biểu...
Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Sinh học lớp 11 có đáp án: Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn cỏ như thế nào?
Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Sinh học lớp 11 có đáp án: Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn cỏ như thế nào?
Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn cỏ như thế nào?; Sự tiến hoá của các hình thức tiêu hoá diễn ra theo hướng nào? ... trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Sinh học lớp 11 có đáp...
Kiểm tra 15 phút – Chương 4 Sinh 11: Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể?
Kiểm tra 15 phút – Chương 4 Sinh 11: Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể?
Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể? Tái sinh chỉ tái tạo lại cơ quan, bộ phận bị mất, không tạo được cơ thể mới. Ví dụ: hiện tượng thằn lằn mọc đuôi...
Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 môn Sinh 11: Hệ thần kinh của côn trùng gồm những gì?
Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 môn Sinh 11: Hệ thần kinh của côn trùng gồm những gì?
Hệ thần kinh của côn trùng gồm những gì?; Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi có bao miêlin “ngảy cóc” vì sao? ... trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 môn Sinh 11. Tham khảo chi tiết đề và...
Đề kiểm tra môn Sinh học lớp 11 – Chương 1: Chức năng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn cỏ?
Đề kiểm tra môn Sinh học lớp 11 – Chương 1: Chức năng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn cỏ?
Chức năng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn cỏ?; Ở động vật chưa có túi tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào? ... trong Đề kiểm tra môn Sinh học lớp 11 - Chương...
Chia sẻ đề kiểm tra Sinh 15 phút Chương 4 lớp 11: So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?
Chia sẻ đề kiểm tra Sinh 15 phút Chương 4 lớp 11: So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?
So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật ? Giống nhau: Không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái.; Tạo ra cơ thể mới bằng hình thức nguyên phân ... trong Chia sẻ đề...
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 11 Chương 3: Sinh trưởng sơ cấp của cây là gì?
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 11 Chương 3: Sinh trưởng sơ cấp của cây là gì?
Sinh trưởng sơ cấp của cây là gì?; Người ta sư dụng Auxin tự nhiên (AIA) và Auxin nhân tạo (ANA, AIB) để làm gì? ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 11 Chương 3. Tham khảo chi...