Bài tập Sinh lớp 11

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Sinh lớp 11
Giải bài tập Sinh 11: Câu hỏi và bài tập trong SGK môn Sinh học lớp 11 gồm các phần: Chuyển hóa vật chất và năng lượng; Cảm ứng; Sinh trường và phát triển; Sinh sản
Giải bài tập SGK trang 186,187 Sinh 11: Ôn tập chương 2,3 và 4
Giải bài tập SGK trang 186,187 Sinh 11: Ôn tập chương 2,3 và 4
Giải bài ôn tập chương 2,3,4 Sinh lớp 11 tất cả các câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa trang 186,187 Sinh 11 (Bài 48) I. CẢM ỨNG -   So sánh cảm ứng của động vật và thực vật. + Giống...
[Sinh 11 trang 186]: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
[Sinh 11 trang 186]: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
Bài 47 Sinh 11 -  Giải bài 1,2,3 trang 186 sách giáo khoa 11 : Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người. Điều chỉnh số con ở động vật bằng cách sử dụng hoocmôn (tự...
Cơ chế điều hòa sinh sản: Lời giải bài 1,2,3 trang 181 Sinh 11
Cơ chế điều hòa sinh sản: Lời giải bài 1,2,3 trang 181 Sinh 11
Bài tập bài 46 Sinh 11 - Giải bài 1,2,3 trang 181 SGK Sinh 11 : Cơ chế điều hòa sinh sản. Các hoocmôn FSH, LH, testostêrôn và GnRH có vai trò chủ yếu trong quá trình sinh tinh ở tinh hoàn...
Sinh sản hữu tính ở động vật: Bài 1,2,3,4 trang 178 môn sinh 11
Sinh sản hữu tính ở động vật: Bài 1,2,3,4 trang 178 môn sinh 11
Bài 45 Sinh 11 - Giải bài 1,2,3,4 trang 178 trong Sách giáo khoa Sinh-sản hữu-tính là kiểu sinh sản tạo ra cá thể mới qua hình thành và hợp nhất giao tử đơn bội đực và giao tử đơn...
Sinh sản vô tính ở thực vật: Giải bài 1,2,3,4,5,6 SGK Sinh 11 trang 162
Sinh sản vô tính ở thực vật: Giải bài 1,2,3,4,5,6 SGK Sinh 11 trang 162
Bài 41 chương 4 -  Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 162 SGK Sinh 11 Sinh sản của thực vật là quá trình tạo ra những cá thể mới bảo đảm sự phát triển liên tục của loài. Sinh sản vô tính là hình...
Sinh sản hữu tính ở thực vật: Bài 1,2,3,4,5 trang 166 Sinh 11
Sinh sản hữu tính ở thực vật: Bài 1,2,3,4,5 trang 166 Sinh 11
Bài 42 Sinh lớp 11 - Giải bài 1,2,3,4,5 trang 166 SGK: Sinh sản hữu tính ở thực vật. Sinh sản hữu tính là sự hợp nhất của giao tử đực (n) và giao tử cái (n) thành hợp tử (2n) khởi...
Sinh sản vô tính ở động vật (Giải bài 1,2,3 trang 174 Sinh học 11)
Sinh sản vô tính ở động vật (Giải bài 1,2,3 trang 174 Sinh học 11)
Chương 4 bài 44 -  Giải bài 1,2,3 trang 174 SGK Sinh 11 Bài 1: So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật? -  Giống nhau: + Sinh-sản vôtính ở thực vật và động vật đều có cơ sở tế...
[Bài 39 Sinh học 11] Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)
[Bài 39 Sinh học 11] Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)
Bài 39 Chương 3 Sinh 11 -  Giải bài 1,2,3,4 trang 157 SGK  : Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo). Nhiều nhân tố môi trường ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng...
[Sinh 11 trang 154] Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
[Sinh 11 trang 154] Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
Bài 38 - Giải bài 1,2,3 trang 154 SGK Sinh 11 : Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật. Các nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của...
Sinh trưởng và phát triển ở động vật (Giải bài 1,2,3,4 trang 151 Sinh học 11)
Sinh trưởng và phát triển ở động vật (Giải bài 1,2,3,4 trang 151 Sinh học 11)
Bài 37 Sinh học - Giải bài 1,2,3,4 trang 151 :  Sinh trưởng và phát triển ở động vật. Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra...