Bài tập Tiếng Anh 11

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Tiếng Anh 11
Unit 14. Recreation: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh lớp 11
Unit 14. Recreation: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh lớp 11
Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 14. Recreation SGK Tiếng Anh lớp 11. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary ) SGK tiếng Anh 11 unit 14. UNIT 14. RECREATION Giải trí 1.athletics /æθˈletɪks/ (n): điền kinh 2. average /ˈævərɪdʒ/ (n): trung...
Unit 13. Hobbies: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11
Unit 13. Hobbies: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11
Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 13. Hobbies SGK Tiếng Anh lớp 11. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary ) SGK tiếng Anh 11 unit 13. UNIT 13. HOBBIES Sở thích 1. accompany (v) : đệm đàn, đệm nhạc 2. accomplished...
Unit 12. The Asian Games: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11
Unit 12. The Asian Games: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11
Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 12. The Asian Games SGK Tiếng Anh 11. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary ) SGK tiếng Anh 11 unit 12. UNIT 12: THE ASIAN GAMES Đại hội thể thao châu Á 1.aquatic sports...
Unit 11. Sources Of Energy: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11
Unit 11. Sources Of Energy: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11
Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 11. Sources Of Energy SGK Tiếng Anh 11. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary ) SGK tiếng Anh 11 unit 11. UNIT 11: SOURCES OF ENERGY Các nguồn năng lượng 1.alternative (a): thay thế 2....
Unit 10. Nature In Danger: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh lớp 11
Unit 10. Nature In Danger: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh lớp 11
Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10. Nature In Danger SGK Tiếng Anh 11. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 unit 10. UNIT 10: NATURE IN DANGER Thiên nhiên đang lâm nguy 1.action (n) : hành...
Unit 9. The Post Office: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11
Unit 9. The Post Office: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11
Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9. The Post Office SGK Tiếng Anh 11. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 unit 9. UNIT 9: THE POST OFFICE Bưu điện 1. advanced (a) : tiên tiến 2. courteous...
Unit 8. Celebrations: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11
Unit 8. Celebrations: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11
Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8. Celebrations SGK Tiếng Anh lớp 11. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh 11 unit 8. UNIT 8: CELEBRATIONS Lễ kỉ niệm 1.agrarian (a): (thuộc) nghề nông 2. apricot blossom (n) : hoa...
Unit 7. World Population: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11
Unit 7. World Population: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11
Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 7. World Population SGK Tiếng Anh 11. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 unit 7. UNIT 7: WORLD POPULATION Dân số thế giới 1. A.D. (Anno Domini)(n) : sau công...
Unit 6. Competitions: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11
Unit 6. Competitions: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11
Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 6. Competitions SGK Tiếng Anh lớp 11. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 unit 6. UNIT 6: COMPETITIONS Những cuộc thi   1.accuse … of (v): buộc tội 2. admit (v) :...
Unit 5. Illiteracy: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11
Unit 5. Illiteracy: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11
Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5. Illiteracy SGK Tiếng Anh lớp 11. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 unit 5. UNIT 5. ILLITERACY Nạn mù chữ 1. campaign /kæmˈpeɪn/(n): chiến dịch 2. effective /ɪˈfektɪv/(a): hiệu quả 3....