Bài tập Sinh học 11 Nâng cao

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Sinh học 11 Nâng cao
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 185, 186 Sách Sinh lớp 11 Nâng cao – Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.4:
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 185, 186 Sách Sinh lớp 11 Nâng cao – Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.4:
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 185, 186 SGK Sinh học lớp 11 Nâng cao.Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.1. ; Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.4: Câu 1: Hãy điền nội dung...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 184 SGK Sinh học 11 Nâng cao – Vì sao có thể điều khiển được giới tính đàn con của vật nuôi? Việc điều khiển giới tính của đàn con có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi? 
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 184 SGK Sinh học 11 Nâng cao – Vì sao có thể điều khiển được giới tính đàn con của vật nuôi?...
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 184 SGK Sinh học  lớp 11 Nâng cao.  Để tăng sinh ở động vật cần phải có những biện pháp nào? ; Vì sao có thể điều khiển được giới tính đàn...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 SGK Sinh 11 Nâng cao – Vì sao cơ chế điều hòa sinh tinh và điều hòa sinh trứng đều được thực hiện theo cơ chế ngược.
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 SGK Sinh 11 Nâng cao – Vì sao cơ chế điều hòa sinh tinh và điều hòa sinh trứng đều được...
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 SGK Sinh học lớp 11 Nâng cao. Có thể điều hòa sinh sản ở động vật bằng những cơ chế nào? Cho ví dụ.  ; Vì sao cơ chế điều hòa...
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 177 Sinh lớp 11 Nâng cao – Thế nào là sự thụ tinh? Bản chất của sự thụ tinh?
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 177 Sinh lớp 11 Nâng cao – Thế nào là sự thụ tinh? Bản chất của sự thụ tinh?
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 177 SGK Sinh học  lớp 11 Nâng cao. Thế nào là sinh sản hữu tính? Sự khác nhau giữa sinh sản hữu tính với sinh sản vô tính? ; ...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao – Vì sao trinh sinh là một hình thức sinh sản đặc biệt nhưng có thể coi đó là hình thức sinh sản vô tính? 
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao – Vì sao trinh sinh là một hình thức sinh sản đặc biệt nhưng có...
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 173 SGK Sinh học  lớp 11 Nâng cao. Sinh sản vô tính là gì? Vì sao các cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cơ thể mẹ?  ; Vì...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 163 Sách môn Sinh 11 Nâng cao – Trình bày một chu kì phát triển từ hạt đến hạt. Nêu các hình thức thụ phấn. Tại sao nói thực vật có hoa có sự thụ tinh kép?  
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 163 Sách môn Sinh 11 Nâng cao – Trình bày một chu kì phát triển từ hạt đến hạt. Nêu các hình...
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 163 SGK Sinh học lớp 11 Nâng cao.  Phân biệt sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính. ; Trình bày một chu kì phát triển từ hạt đến hạt. Nêu...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 159 Sinh học 11 Nâng cao – Trình bày cơ sở khoa học và phương pháp của các hình thức nhân giống (giâm, chiết, ghép, nuôi cấy mô). 
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 159 Sinh học 11 Nâng cao – Trình bày cơ sở khoa học và phương pháp của các hình thức nhân giống...
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 159 SGK Sinh học lớp 11 Nâng cao.Thế nào là sinh sản vô tính? ; Trình bày cơ sở khoa học và phương pháp của các hình thức nhân giống (giâm, chiết,...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 152 SGK Sinh học 11 Nâng cao – Nêu các biện pháp cải tạo giống vật nuôi (cải tạo giống và cải thiện môi trường). 
Bài 1, 2, 3, 4 trang 152 SGK Sinh học 11 Nâng cao – Nêu các biện pháp cải tạo giống vật nuôi (cải tạo giống và cải thiện...
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 152 SGK Sinh học  lớp 11 Nâng cao. Nêu một số nhân tố của môi trường gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật và con người. ; Nêu...
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao – Sự sinh trưởng được điều hòa bởi những hoccmôn nào?
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao – Sự sinh trưởng được điều hòa bởi những hoccmôn nào?
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 148 SGK Sinh học lớp  11 Nâng cao.  Hãy tìm ví dụ chứng minh sự phát triển tùy thuộc vào giới tính. ; Sự sinh trưởng được điều hòa bởi...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 143 Sinh học 11 Nâng cao – Quá trình phát triển ở ếch gồm những giai đoạn nào? Nêu đặc điểm của mỗi giai đoạn.
Bài 1, 2, 3, 4 trang 143 Sinh học 11 Nâng cao – Quá trình phát triển ở ếch gồm những giai đoạn nào? Nêu đặc điểm của mỗi...
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 143 SGK Sinh học lớp 11 Nâng cao. Sự sinh trưởng khác sự phát triển ở những đặc điểm nào?  ; Quá trình phát triển ở ếch gồm những giai đoạn nào? Nêu...