Bài tập Toán 11

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Toán 11
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 53 SGK Hình học 11: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 53 SGK Hình học 11: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Bài 1 Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 53 Sách giáo khoa Hình học 11.Chứng minh đường thẳng; Chứng minh ba đường thẳng trên đồng quy. Bài 1: Cho điểm (A) không...
Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 54 SGK Hình học 11: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 54 SGK Hình học 11: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Bài 1 Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng. Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 54 Sách giáo khoa Hình học 11.  Tìm giao điểm của đường thẳng; Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng Bài 6: Cho bốn...
Bài 1, 2, 3 trang 59, 60 SGK Hình học 11: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
Bài 1, 2, 3 trang 59, 60 SGK Hình học 11: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
 Bài 2 Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song. Giải bài 1, 2, 3 trang 59, 60 Sách giáo khoa Hình học 11. Chứng minh rằng nếu bốn điểm P, Q, R, S đồng phẳng...
Bài 1, 2, 3 trang 63 SGK Hình học 11: Đường thẳng và mặt phẳng song song
Bài 1, 2, 3 trang 63 SGK Hình học 11: Đường thẳng và mặt phẳng song song
Bài 3 Đường thẳng và mặt phẳng song song. Giải bài 1, 2, 3 trang 63 Sách giáo khoa Hình học 11.Cho hai hình bình hành ;  Tìm giao tuyến của ((α)) với các mặt tứ diện Bài 1:  Cho hai hình...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 71 SGK Hình học 11: Hai mặt phẳng song song
Bài 1, 2, 3, 4 trang 71 SGK Hình học 11: Hai mặt phẳng song song
 Bài 4 Hai mặt phẳng song song. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Sách giáo khoa Hình học 11. Hãy xác định giao điểm;  Tìm giao điểm của mặt phẳng Bài 1: Trong mặt phẳng (( alpha)) cho hình...
Bài 1, 2, 3 trang 77 SGK Hình học 11: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian quan hệ song song
Bài 1, 2, 3 trang 77 SGK Hình học 11: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian quan hệ song song
Bài ôn tập chương II - Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian quan hệ song song. Giải bài 1, 2, 3 trang 77 Sách giáo khoa Hình học 11. Tìm giao tuyến của các mặt phắng sau; ...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 78 SGK Hình học 11: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian quan hệ song song
Bài 1, 2, 3, 4 trang 78 SGK Hình học 11: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian quan hệ song song
 Bài ôn tập chương II - Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian quan hệ song song. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 78 Sách giáo khoa Hình học 11. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh...
Bài 4, 5, 6, 7, 8 trang 79, 80 SGK Hình học 11: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian quan hệ song song
Bài 4, 5, 6, 7, 8 trang 79, 80 SGK Hình học 11: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian quan hệ song song
Bài ôn tập chương II - Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian quan hệ song song. Giải bài 4, 5, 6, 7, 8 trang 79, 80 Sách giáo khoa Hình học 11. Tìm mệnh đề đúng trong các...
Bài 9, 10, 11, 12 trang 80 SGK Hình học 11: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian quan hệ song song
Bài 9, 10, 11, 12 trang 80 SGK Hình học 11: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian quan hệ song song
Bài ôn tập chương II - Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian quan hệ song song. Giải bài 9, 10, 11, 12 trang 80 Sách giáo khoa Hình học 11.  Cho hình bình hành ABCD ;  Tìm mệnh...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 91, 92 SGK Hình học 11: Vector trong không gian
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 91, 92 SGK Hình học 11: Vector trong không gian
 Bài 1 Vector trong không gian. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 91, 92 Sách giáo khoa Hình học 11.  Cho hình lăng trụ tứ giác;  Cho hình bình hành Bài 1: Cho hình lăng trụ tứ giác: (ABCD.A'B'C'D')....