SBT Sinh học 11

Trang Chủ Sách bài tập lớp 11 SBT Sinh học 11
Bài 5, 6, 7, 8 trang 83 SBT Sinh 11: Tuổi dậy thì có những đặc điểm gì và do tác động của những hoocmôn nào ?
Bài 5, 6, 7, 8 trang 83 SBT Sinh 11: Tuổi dậy thì có những đặc điểm gì và do tác động của những hoocmôn nào ?
Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 83 Sách bài tập Sinh 11. Chương III Sinh trưởng và phát triển. Câu 5: Điều gì sẽ xảy ra khi cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc ?; Tuổi dậy thì có những...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 82, 83 Sách BT Sinh 11: Tại sao thức ăn lại có thể ảnh hưởng mạnh đến sinh trưởng và phát triển ở động vật ?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 82, 83 Sách BT Sinh 11: Tại sao thức ăn lại có thể ảnh hưởng mạnh đến sinh trưởng và phát triển ở...
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 82, 83 Sách bài tập Sinh 11. Chương III Sinh trưởng và phát triển. Câu 1: Tại sao gà trống sau khi bị cắt bỏ tinh hoàn thì phát triển không bình thường...; Tại...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 79, 81, 82 SBT Sinh 11: Trời rét ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật hằng nhiệt và động vật biến nhiệt như thế nào ?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 79, 81, 82 SBT Sinh 11: Trời rét ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật hằng nhiệt và động...
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 79, 81, 82 Sách bài tập Sinh 11. Chương III Sinh trưởng và phát triển. Câu 1: Dưới đây là sơ đồ các kiểu phát triển ở người, ếch và châu chấu...; Trời rét...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 74, 75 SBT Sinh 11: Cơ quan nào của cây tiếp nhận kích thích quang chu kì ?
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 74, 75 SBT Sinh 11: Cơ quan nào của cây tiếp nhận kích thích quang chu kì ?
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 74, 75 Sách bài tập Sinh 11. Chương III Sinh trưởng và phát triển. Câu 1: Sinh trưởng thứ cấp tạo nên những thành phần cấu trúc nào của thân cây gỗ...
Bài 4, 5, 6 trang 73, 74 SBT Sinh 11: Có mấy nhóm hoocmôn thực vật ?
Bài 4, 5, 6 trang 73, 74 SBT Sinh 11: Có mấy nhóm hoocmôn thực vật ?
Giải bài 4, 5, 6 trang 73, 74 Sách bài tập Sinh 11. Chương III Sinh trưởng và phát triển. Câu 4: Hoocmôn thực vật là gì ? Nêu các đặc điểm chung của chúng...; Có mấy nhóm hoocmôn thực vật...
Bài 1, 2, 3 trang 72 SBT Sinh 11: Sinh trưởng thứ cấp khác với sinh trưởng sơ cấp ở điểm nào ?
Bài 1, 2, 3 trang 72 SBT Sinh 11: Sinh trưởng thứ cấp khác với sinh trưởng sơ cấp ở điểm nào ?
Giải bài 1, 2, 3 trang 72 Sách bài tập Sinh 11. Chương III Sinh trưởng và phát triển. Câu 1: Nêu khái niệm về sinh trưởng, phát triển, sinh trường sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực...
Bài 7, 8, 9 trang 63 SBT Sinh 11: Hãy nêu một số ví dụ về ứng dụng những hiểu biết về tập tính vào đời sống và sản xuất ?
Bài 7, 8, 9 trang 63 SBT Sinh 11: Hãy nêu một số ví dụ về ứng dụng những hiểu biết về tập tính vào đời sống và sản...
Giải bài 7, 8, 9 trang 63 Sách bài tập Sinh 11. Chương II Cảm ứng. Câu 7: Hình vẽ dưới đây mô tả hệ thần kinh dạng chuỗi hạch ở một số động vật...; Hãy nêu một số ví dụ...
Bài 4, 5, 6 trang 62, 63 SBT Sinh 11: Nêu sự khác nhau giữa tính cảm ứng ở thực vật và động vật ?
Bài 4, 5, 6 trang 62, 63 SBT Sinh 11: Nêu sự khác nhau giữa tính cảm ứng ở thực vật và động vật ?
Giải bài 4, 5, 6 trang 62, 63 Sách bài tập Sinh 11. Chương II Cảm ứng. Câu 4: Cho biết vai trò của Na+ trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động...; Nêu sự khác nhau giữa tính cảm...
Bài 1, 2, 3 trang 62 SBT Sinh 11:  Tại sao nói K+ đóng vai trò quan trọng trong duy trì điện thế nghỉ ?
Bài 1, 2, 3 trang 62 SBT Sinh 11:  Tại sao nói K+ đóng vai trò quan trọng trong duy trì điện thế nghỉ ?
Giải bài 1, 2, 3 trang 62 Sách bài tập Sinh 11. Chương II Cảm ứng. Câu 1: Phân biệt cấu tạo hệ thần kinh dạng ống với hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch...;  Tại...
Bài 12, 13, 14 trang 61, 62 SBT Sinh 11: Thế nào là hành động rập khuôn ?
Bài 12, 13, 14 trang 61, 62 SBT Sinh 11: Thế nào là hành động rập khuôn ?
Giải bài 12, 13, 14 trang 61, 62 Sách bài tập Sinh 11. Chương II Cảm ứng. Câu 12: Hãy cho biết ưu điểm và nhược điểm của tập tính sống bầy đàn ở động vật...; Thế nào là hành động...