Bài tập Hóa 11

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Hóa 11
Giải bài tập Hóa 11: Gợi ý giải tất cả bài tập, câu hỏi trong sách giáo khoa (SGK) môn Hóa học lớp 11 đầy đủ nhất và chi tiết nhất.
Bài 40. Ancol: Giải bài 6, 7, 8, 9 trang 186, 187 SGK Hóa học 11
Bài 40. Ancol: Giải bài 6, 7, 8, 9 trang 186, 187 SGK Hóa học 11
Giải bài 6, 7, 8, 9 trang 186, 187 - Bài 40: Ancol Sách giáo khoa Hóa học 11. Câu 6: Khi cho ancol trên tác dụng với CuO, đun nóng thu được một anđêhit tương ứng. Gọi tên của...
Bài 41. Phenol: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 193 SGK Hóa 11
Bài 41. Phenol: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 193 SGK Hóa 11
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 193 Bài 41. Phenol Sách giáo khoa Hóa học 11. Câu 2: Từ benzen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau Bài 1: Ghi Đ...
Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 195 SGK Hóa học 11
Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 195 SGK Hóa học 11
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 195 Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol Sách giáo khoa Hóa học 11. Bài 1: Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất...
Bài 44. Anđehit – Xeton: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 203 SGK Hóa 11
Bài 44. Anđehit – Xeton: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 203 SGK Hóa 11
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 203 Bài 44. Anđehit - Xeton Sách giáo khoa Hóa học 11. Câu 1: Thế nào là anđehit? Viết công thức cấu tạo của các anđehit có công thức phân tử C4H8O...
Bài 44. Anđehit – Xeton – Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 203, 204 SGK Hóa học 11
Bài 44. Anđehit – Xeton – Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 203, 204 SGK Hóa học 11
Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 203, 204 Bài 44. Anđehit - Xeton Sách giáo khoa Hóa học 11: Bài 6: Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau Bài 6: Ghi Đ(đúng) hoặc...
Bài 45. Axit cacboxylic – Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 210 SGK Hóa 11
Bài 45. Axit cacboxylic – Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 210 SGK Hóa 11
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 210 - Bài 45. Axit cacboxylic Sách giáo khoa Hóa học 11. Câu 1: Thế nào là axit cacbonxylic? Viết công thức cấu tạo, gọi tên các axit có công...
Bài 46. Luyện tập anđehit – xeton – axit cacboxylic – Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 212, 213 SGK Hóa lớp 11
Bài 46. Luyện tập anđehit – xeton – axit cacboxylic – Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 212, 213 SGK Hóa lớp 11
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 212, 213 Bài 46. Luyện tập anđehit - xeton - axit cacboxylic Sách giáo khoa Hóa học 11: Bài 2. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch:...
Bài 46. Luyện tập anđehit – xeton – axit cacboxylic: Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 213 SGK Hóa 11
Bài 46. Luyện tập anđehit – xeton – axit cacboxylic: Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 213 SGK Hóa 11
Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 213 Sách giáo khoa Hóa học 11 - Bài 46. Luyện tập anđehit - xeton - axit cacboxylic Sách giáo khoa Hóa học 11. Bài 6: Viết phương trình hóa học...
Bài 33. Luyện tập ankin: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 147 SGK Hóa học 11
Bài 33. Luyện tập ankin: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 147 SGK Hóa học 11
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 147 Bài 33. Luyện tập ankin Sách giáo khoa Hóa học 11. Câu 1: Nêu và giải thích các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm Câu 1. Dẫn hỗn...
Bài 35. Benzen và đồng đẳng – Một số hiđrocacbon thơm khác: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 159, 160 SGK Hóa học 11
Bài 35. Benzen và đồng đẳng – Một số hiđrocacbon thơm khác: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 159, 160 SGK Hóa học 11
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 159, 160 Bài. 35 Benzen và đồng đẳng - Một số hiđrocacbon thơm khác Sách giáo khoa Hóa học 11: Câu 1: Ứng với công thức phân tử C10H8 có bao nhiêu đồng...