Giải bài tập SGK Lý 8

Giải bài tập SGK Lý 8

Giải bài tập SGK Lý 8: Đáp án và hướng dẫn giải bài tập Vật lý lớp 8 trong SGK chương 1,2.

Chương 1: Cơ học

Chuyển động cơ học (Bài C1,C2,C3, C4,C5,C6, C7,C8,C9 ,C10,C11 trang 4,5,6 SGK Lý 8)

Vận tốc (Bài C1,C2,C3, C4,C5,C6, C7,C8 trang 8,9,10 SGK Lý 8)

Chuyển động đều – Chuyển động không đều (Giải bài C1,C2,C3, C4,C5,C6, C7 trang 12,13 SGK Lý 8)

Biểu diễn lực (Giải bài C1,C2,C3 trang 15,16 SGK Lý 8)

Sự cân bằng lực – quán tính (Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 ,C7,C8 trang 17,18 ,19,20 SGK Lý 8)

Lực ma sát (Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 ,C7,C8,C9 trang 21,22,23 SGK Lý 8)

Áp suất (Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5 trang 25,26,27 SGK Lý 8)

Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau (Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5 trang 25,26,27 SGK Lý 8)

Áp suất khí quyển (Giải bài C1,C2,C3 trang 32; C4 trang 33; C5,C6, C7,C8 ,C9,C10, C11 trang 34 SGK Lý 8)

Lực đẩy Ác si mét (Giải bài C1,C2 trang 36; C3 trang 37; C4,C5,C6, C7 trang 38 SGK Lý 8)

Sự nổi (Giải bài C1,C2 trang 43; C3,C4,C5 ,C6,C7,C8 trang 44; C9 trang 45 SGK Lý 8)

Công cơ học Giải bài C1,C2 trang 46; C3,C4 trang 47; C5,C6,C7 trang 48 SGK Lý 8)

Định luật về công ( Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5 trang 50; C6 trang 51 SGK Lý 8)

Công suất (Giải bài C1,C2,C3 trang 52; C4,C5,C6 trang 53 SGK Lý 8)

Cơ năng (Giải bài C1 trang 55; C2,C3,C4 ,C5,C6 trang 56; C7,C8, C9,C10 trang 57 SGK Lý 8)

Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng (Giải bài C1,C2,C3, C4 trang 59; C5,C6, C7,C8 trang 60; C9 trang 61 SGK Lý 8)

Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I: Cơ học Lý 8 (Giải bài 1,2 ,3,4,5 trang 65 SGK Lý 8)


Chương 2: Nhiệt học

Các chất được cấu tạo như thế nào (Giải bài C1,C2 trang 69; C3,C4,C5 trang 70)

Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên(Giải bài C1,C2 trang 71; C3,C4 trang 72; C5,C6,C7 trang 73)

Nhiệt năng (Giải bài C1 trang 74; C2,C3,C4 ,C5 trang 75)

Dẫn nhiệt (Giải bài C1,C2,C3 trang 77; C4 ,C5,C6,C7 ,C8,C9, C10,C11,C12 trang 78)

Đối lưu – Bức xạ nhiệt (Giải bài C1,C2,C3 trang 80; C4 ,C5,C6,C7 ,C8 trang 81; C9, C10,C11,C12 trang 82 )

Công thức tính nhiệt lượng (Giải bài C1,C2,C3,C4 trang 84; C5,C6,C7 trang 85; C8,C9,C10 trang 86)

Phương trình cân bằng nhiệt (Giải bài C1,C2,C3 trang 89 SGK Lý 8)

Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu (Giải bài C1,C2 trang 92 SGK Lý 8)

Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt (Giải bài C1 trang 94; bài C2 trang 95; bài C3,C4,C5,C6 trang 96)

Động cơ nhiệt ( Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 trang 99)

Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II Lý 8: Nhiệt học (Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 trang 99 SGK Lý 8)