Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8 Bài C1- C9 trang 59,60,61 SGK vật lý 8: Sự chuyển hóa...

Bài C1- C9 trang 59,60,61 SGK vật lý 8: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

CHIA SẺ

Bài 17 Chương 11 Lý lớp 8: Giải bài C1 ,C2 ,C3, C4 trang 59; C5, C6, C7, C8 trang 60; C9 trang 61 SGK Lý 8: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

1. Độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào trong thời gian quả bóng rơi?

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau:

Trong thời gian quả bóng rơi, độ cao của quả bóng…(1).. dần, vận tốc của quả bóng …(2)… dần.

HD: (1) Giảm.  (2) Tăng.


2. Thế năng và động năng của quả bóng thay đổi thế nào?

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau:

Thế năng của quả bóng …(1)… dần, còn động năng của nó…(2)…

Đáp án: (1) Giảm. (2) Tăng dần.


3. Khi quả bóng chạm mặt đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên, độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào?

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau:

Trong thời gian nảy lên, độ cao của quả bóng…(1)… dần, vận tốc của nó…(2).. dần. Như vậy thế năng của quả bóng …(3)..dần, động năng của nó …(4)… dần.

ĐA: (1) Tăng.    (2) Giảm.     (3) Tăng.   (4) Giảm.


4.  Ở những vị trí nào (A hay B) quả bóng có thế năng, động-năng lớn nhất; có thế năng, động-năng nhỏ nhất?

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau:

Quả bóng có thế năng lớn nhất khi ở vị trí…(1)… và có thế năng nhỏ nhất khi ở vị trí…(2)…

Quả bóng có động-năng lớn nhất khi ở vị trí…(3) và động-năng nhỏ nhất khi ở vị trí…(4)…

ĐA: (1) A; (2) B; (3) B; (4) A


Bài C5. 2015-12-31_094147Có sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng nào khi:

Con lắc đi từ A xuống B.

- Quảng cáo -

Con lắc đi từ B lên C.

Giải: Con lắc đi từ A xuống B: Thế năng chuyển hóa thành động năng.

Con lắc đi từ B lên C: Động-năng chuyển hóa thành thế năng.


Bài C6: Có sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng nào khi:

Con lắc đi từ A xuống B.

Con lắc đi từ B lên C.

Giải: Con lắc đi từ A xuống B: Thế năng chuyển hóa thành động năng.

Con lắc đi từ B lên C: Động-năng chuyển hóa thành thế năng.


7. Ở những vị trí nào con lắc có thế năng lớn nhất, có động-năng lớn nhất?

Ở vị trí A và C, thế năng của con lắc là lớn nhất. Ở vị trí B động năng của con lắc là lớn nhất.


8. Ở những vị trí nào con lắc có động-năng nhỏ nhất, có thế năng nhỏ nhất? các giá trị nhỏ nhất này bằng bao nhiêu?

Ở vị trí A và C động-năng nhỏ nhất (bằng 0). Ở vị trí B, thế năng nhỏ nhất.


9. Hãy chỉ ra sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác trong các trường hợp sau đây:

a) Mũi tên được bắn đi từ chiếc cung.

b) Nước từ trên đập cao chảy xuống.

c) Ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng.

HD:a) Thế năng của cánh cung chuyển hóa thành động.năng của mũi tên.

b) Thế năng chuyển hóa thành động.năng

c) Khi vật đi lên, động.năng chuyển hóa thành thê năng. Khi vật rơi xuống thì thế năng chuyển hóa thành động.năng.