Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Bài C1,C2 trang 92: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu (vật lý 8)

Lý thuyết, Trả lời câu hỏi và Giải bài C1,C2 trang 92 Sách Lý 8.

* Đại lượng cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

* Đơn vị của năng suất tỏa nhiệt là J/kg

* Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn: Q = q.m

1. Hãy cho biết năng-suất tỏa-nhiệt của khí đốt bằng bao nhiêu lần năng-suất tỏa-nhiệt của than bùn?

Năng.suất tỏa.nhiệt của khí đốt =  44 .106 (J/kg)

Năng.suất tỏa.nhiệt của than bùn = 14.106 (J/Kg)

Vậy năng.suất tỏa nhiệt của khí đốt bằng ≈3,14 lần năng-suất tỏa-nhiệt của than bùn.


2. Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi,15kg than đá. Để thu được mỗi nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa.

Advertisements (Quảng cáo)

** Biết: qcủi = 10 .106 J/kg

qthanđá = 27. 106 J/kg

Nhiệt lượng tỏa ra của 15kg củi khô là:

Qcủi = mcủi x qcủi

= 15 x 10.106

Advertisements (Quảng cáo)

Qcủi = 150 . 106 J

Nhiệt lượng tỏa ra của 15kg than đá là:

Q thanđá = m thanđá x q than đá

= 15 x 27.106

Q than đá = 405.106 J

Biết q dầu = 44.106 J/kg

Muốn có Q dầu = Q củi = 150 .106 J

Q dầu = m dầu . q dầu

m dầu2016-05-08_211458

m dầu = 3,41kg

Muốn có Q dầu = Q than đá = 405. 106 J

Q dầu = m dầu . q dầu

2016-05-08_211722

m dầu = 9,2 kg.

Advertisements (Quảng cáo)