Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8 Giải bài C1- C12 trang 32,33,34 vật lý 8: Áp suất khí...

Giải bài C1- C12 trang 32,33,34 vật lý 8: Áp suất khí quyển

CHIA SẺ

Bài 9 chương 1: Áp suất khí quyển – Giải bài C1, C2, C3 trang 32; C4 trang 33; C5, C6, C7,C8 ,C9,C10, C11 trang 34 SGK vật Lý 8.

1. Hút bớt không khí trong vỏ hộp sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp bị bẹp theo nhiều phía. Hãy giải thích tại sao.

Khi hút bớt không khí trong vỏ hộp ra, thì áp suất của không khí trong hộp nhỏ hơn áp suất ở ngoài, nên vỏ hộp chịu tác dụng áp dụng của áp suất không khí từ ngoài vào làm vỏ hộp bị bẹp theo mọi phía.


2. Cắm một ống thủy tinh ngập trong nước rồi lấy ngón tay bịt kín đầu phía trên và kéo ra khỏi nước.

Nước có chảy ra khỏi ống nước hay không? Tại sao ?

Nước không chảy ra khỏi ống vì áp lực của không khí  tác dụng vào nước từ dưới lên lớn hơn trọng lượng của cột nước(áp lực của không khí bằng trọng lượng của cột nước cao 10,37 m).


3. Nếu bỏ ngón tay bịt kín ra khỏi ống(thí nghiệm ở câu 2) ra thì xảy ra hiện tượng gì? Giải thích tại sao?

Nếu bỏ ngón tay bịt đầu trên của ống ra thì nước sẽ chảy ra khỏi ống, vì khi bỏ ngón tay bịt đầu trên của ống thì khí trong ống thông với áp suất  khí quyển. áp suất khí trong ống cộng với áp suất cột nước trong ống lớn hơn áp suất khí quyển, bởi vậy nước chảy từ trong ống ta.


4. Năm 1654, Ghê rich(1602-1678), thị trường thành phố Mác đơ buốc của đức đã làm thì nghiệm sau:

Ông lấy hai bán cầu đóng rỗng, đường kính khoảng 30cm, mép được mài nhẵn, úp chặt vào nhau sao cho không khí không lọt vào được. sau đó dùng máy bơm rút không khí bên trong quả cầu rồi đóng khóa van lại. Người ta phải dùng hai đàn ngựa mỗi đàn 8 con mà cũng không kéo rời hai bán cầu rời ra.Hãy giải thích tại sao.?

Vì khi rút hết không khí ra thì áp suất trong quả cầu bằng không, trong khi đó vỏ quả  cầu chịu áp suất khí quyển từ mọi phía làm cho hai bán cầu ép chặt vào với nhau.


5. Các áp suất tác dụng lên A(ở ngoài ống) và lên B(ở trong ống) có bằng nhau không ? tại sao?

Áp suất tác dụng lên A(ở ngoài ống) và áp suất tác dụng lên B ở trong ống bằng nhau vì hai điểm này cùng nằm trên một mặt phẳng nằm ngang  trong chất lỏng


6. Áp suất tác dụng lên A là áp suất nào? Áp suất tác dụng lên B là áp suất nào?

Áp suất tác dụng lên A là áp-suất khí-quyển, áp suất tác dụng lên B ( ở trong ống) là áp suất gây ra bởi trọng lượng của cột thủy ngân cao 76 cm.


7. Hãy tính áp suất tại B, biết trọng lượng riêng của thủy ngân(hg) là 136 000 N/m3. Từ đó suy ra độ lớn của áp suất khí-quyển.

Áp suất gây ra bởi trọng lượng của cột thủy ngân cao 76 c m tác dụng lên B được tính theo  công thức: p = h.d = 0,76.136000 = 103360 N/M2.


8. Giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài.

Nước không chảy ra được là vì khí quyển đã tác dụng lên tờ giấy một áp suất có hướng từ dưới lên lớn hơn trọng lượng của nước chứa trong cốc.

Quảng cáo

Quảng cáo

9. Nêu ví dụ chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển.

Bẻ một đầu ống thuốc tiêm, thuốc không chảy ra được ; bẻ hai đầu ống thuốc chảy ra dễ dàng.

Tác dụng của ống nhỏ giọt, tác dụng của lỗ nhỏ trên nắp ấm trà …


10. Nói áp suất khí-quyển bằng 76cmHg có nghĩa là thế nào ? Tính áp suất này ra N/m2

Nồi áp suất khí-quyển bằng 76 cmHg có nghĩa là không khí gây ra một áp suất ở đáy của cột thủy ngân cao  76 cm.

Tóm tắt:

h = 76cm = 0,76m

d = 136 000 N/m3

Pkq = ? (N)

Pkq = d.h = 136000.0,76 = 103360 N/m2


Bài C11 trang 34: Trong thí nghiệm Tô ri xe li, giả sử không dung thùy ngân mà dùng cột nước thì nước trong ống cao bao nhiêu? Ống Tô ri xe li phải dài ít nhất là bao nhiêu?.

Trong thí nghiệm của Tô ri xe li, giả sử không dùng thủy ngân mà dùng nước thì chiều cao của cột nước tính như sau:

P= h.d  => h=p/d =10,336m.

P là áp-suất-khí-quyển tính ra N/m2

d là trọng lượng riêng của nước.

Như vậy ống Tô ri xe li ít nhất dài 10,336 m.


12. Tại sao không thể đo trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức p = d.h.?

Không thể tính trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức p = h.d vì độ cao của lớp khí quyển không xác định được chính xác và trọng lượng riêng của không khí cũng thay đổi theo độ cao.

Quảng cáo

CHIA SẺ