Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải làm gì? Nêu khái niệm của phép lai đó ? trong đề thi học kì 1 lớp 9 môn Sinh trường THCS Nguyễn Trường Tộ

CHIA SẺ

Trường THCS Nguyễn Trường Tộ tổ chức thi cuối học kì 1 lớp 9 môn Sinh học năm học 2019 – 2020: Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải làm gì? Nêu khái niệm của phép lai đó ?

PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. (0.5 điểm) Quá trình tổng hợp Protêin diễn ra tại đâu?

    A.Chất tế bào.        B.Nhiễm sắc thể.         C.Ribôxôm.             D.Nnhân tế bào.

Câu 2. (0.5 điểm) Một đoạn phân tử ADN có mạch đơn 1 là-A-G-T-X-X- , mạch đơn thứ hai của nó sẽ là:

    A.-T-X-T-G-G-      B.-A-G-T-X-X-           C.-T-X-A-G-G-        D.-X-X-A-G-G-

Câu 3. (0.5 điểm) Phép lai nào dưới đây được xem là phép lai phân tích:

    A.P:Aa XAa           B.P: AaXaa                 C.P: AA XAA         D.P : AAXAa

Câu 4. (0.5 điểm) Sự phát triển của di truyền y học cho phép ta chẩn đoán chính xác một số bệnh tật từ giai đoạn nào?

    A.Trước khi sinh    B.Lúc trưởng thành     C.Tuổi thiếu niên     D.Lúc mới sinh

Câu 5. (0.5 điểm) Hiện tượng biến dị là gì?

    A.Hiện tượng con sinh ra khác bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết.

    B.Hiện tượng con xuất hiện những đặc điểm không ở bố mẹ hoặc không biểu hiện những đặc điểm của bố mẹ.

    C.Hiện tưọng sinh vật biến đổi dần dưới ảnh hưởng của môi trường.

    D.Cả A, B, C đều đúng

Câu 6. (0.5 điểm) Trẻ đồng sinh là:

    A.Những đứa trẻđược sinh ra khác trứng

    B.Những đứa trẻ cùng được sinh ra ở một lần sinh

    C.Những đứa trẻđược sinh ra cùng trứng

    D.Những đứa trẻ có cùng một kiểu gen

Câu 7. (0.5 điểm) Quá trình tự nhân đôi của ADN xảy ra ở kỳ nào?

    A.Kỳ đầu.              B.Kỳ giữa.                 

C.Kỳ cuối.               D.Kỳ trung gian.

Câu 8. (0.5 điểm) Ở ngô 2n = 20. Một tế bào của ngô đang ở kỳ sau của nguyên phân, số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?

A.20              B.40            C.10                         D.80

PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 9. (2 điểm) Thường biến là gì? Cho ví dụminh họa ?

Câu 10. (2 điểm) Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải làm gì? Nêu khái niệm của phép lai đó ?

Câu 11. (2 điểm) Mô tả cấu trúc không gian của phân tử  ADN ?