Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Xem ngay đề kiểm tra cuối kì 2 Hóa 9 Vĩnh Tường:Axit axetic có thể tác dụng với dãy chất?

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Hóa Học của phòng GD&ĐT Vĩnh Tường năm 2017.  Biết nguyên tử khối của: Fe = 56; Mg = 24; S = 32; O = 16; H = 1; C = 12; Ca = 40

A. Phần trắc nghiệm: Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

1: Dãy các chất tác dụng được với dung dịch NaOH là:

A. CO2, HCl, FeCl2
B.Ca(OH)2, FeCl2, HCl

C.FeO, CuCl2, HCl
D.CuO, KNO3, CO2

2: Nhóm chất gồm các hiđrocacbon là:

A. C2H6O, CH3Cl, C2H4O2
B.C2H6O, C3H8, C2H5OH

C.C2H6O, C6H6, CO, H2CO3.
D.C2H4, CH4, C2H2, C6H6

3: Hòa tan hoàn toàn 2,08 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg bằng một lượng vừa đủ dungdịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dungdịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

A. 9,52.
B.7,25.
C.7,84.
D.10,27.

4: Axit axetic có thể tác dụng với dãy chất nào sau đây:

Advertisements (Quảng cáo)

A. H2, O2, H2O, CaCO3
B.Na, H2O, NaOH, Cu

C.Mg, NaOH, CO2, Br2
D.K, NaOH, CaCO3, CaO

5: Nguyên tố X có 11 electron được xếp thành 3 lớp, lớp ngoài cùng có 1 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

A. Ô số 3, chu kì 2, nhóm I.
B.Ô số 11, chu kì 3, nhóm I.

C.Ô số 1, chu kì 3, nhóm I
D.Ô số 11, chu kì 2, nhóm II.

6: Trong các nhóm hiđro cacbon sau, nhóm hiđro cacbon nào có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng:

Advertisements (Quảng cáo)

A. C2H4, C2H2.
B.C2H4, CH4.
C.C2H4, C6H6.
D.C2H2, C6H6.

7: Hòa tan hết 4,8 gam Mg bằng dungdịch HCl dư, sau phản ứng thu được V lít khí ở đktc. Giá trị V là:

A. 1,12 lít.
B.2,24 lít.
C.3,36 lít.
D.4,48 lít.

8: Mạch cacbon chia làm mấy loại?

A. 1 loại.
B.2 loại.
C.3 loại.
D.4 loại.

B.Phần tự luận

9:Viết phương trình hóa học của chuyển đổi sau đây:

10:Bằng phương pháp hóa học, hãy trình bày cách nhận biết dung dịch đựng trong các lọ bị mất nhãn: HCl, NaOH, Na2SO4, Ca(OH)2.

11: Đốt cháy hoàn toàn 50ml rượu etylic A0, cho toàn bộ sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 160g kết tủa

a) Tính thể tích không khí để đốt cháy lượng rượu đó. Biết không khí chứa 20 % thể tích oxi

b) Xác định A? biết khối lượng riêng của etylic là 0.8 g/ml.


Đáp án đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9

 1A;2D;3C;4D;5B;6A;7D;8C

Advertisements (Quảng cáo)