Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Thi cuối học kì 1 môn Sinh năm 2019 lớp 9 Quận 4: Tính số nuclêôtit mỗi loại trong đoạn ADN có tổng số nuclêôtit là 9000 nuclêôtit, trong đó 2A = 3G

Ở một loài hoa, hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng. Cho hoa đỏ thuần chủng lai với hoa trắng. Hãy viết sơ đồ lai từ P đến F1 … trong Thi cuối học kì 1 môn Sinh năm 2019 lớp 9 Quận 4

Đề bài:

Câu 1: (3 điểm)

a. Một đoạn mạch của phân tử ADN có cấu trúc như sau:

Mạch 1: -A-A-T-G-X-T-A-X-G-X-T-G-

Mạch 2: -T-T-A-X-G-A-T-G-X-G-A-X-

Hãy xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

b. Một đoạn ADN có tổng số nuclêôtit là 9000 nuclêôtit, trong đó 2A = 3G. Tính số nuclêôtit mỗi loại trong đoạn ADN trên.

Câu 2: (5 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

a. Từ phép lai P: ♂ Aabb x ♀ AaBb

Hãy viết các loại giao tử ♂ và giao tử ♀

b. Viết giao tử của các kiểu gen sau: AABbDd, EeBBDd

c. Ở một loài hoa, hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng

Advertisements (Quảng cáo)

Cho hoa đỏ thuần chủng lai với hoa trắng. Hãy viết sơ đồ lai từ P đến F1.

Câu 3: (2 điểm)

a. Người có bộ nhiễm sắc thể trên bị bệnh gì?

b. Người có bộ nhiễm sắc thể trên thuộc dạng đột biến gì?

c. Viết cơ chế dẫn đến sự hình thành đột biến trên

Advertisements (Quảng cáo)