Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Đề thi trường THCS Vĩnh Quỳnh năm 2019 cuối học kì 1 môn Sinh lớp 9: Đặc điểm của nhiễm sắc thể (NST) trong các tế bào sinh dưỡng là gì?

Tại sao người ta phải dùng phương pháp nghiên cứu phả hệ để nghiên cứu sự di truyền một số tính trạng ở người? … trong Đề thi trường THCS Vĩnh Quỳnh năm 2019 cuối học kì 1 môn Sinh lớp 9

Đề bài:

A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Đặc điểm của nhiễm sắc thể (NST) trong các tế bào sinh dưỡng là

A. Luôn tồn tại thành từng chiếc riêng rẽ

B. Luôn co ngắn lại

C. Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng

D. Luôn luôn duỗi ra

Câu 2: Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào

A. Kì đầu                    B. Kì giữa

C. Kì sau                    D. Kì trung gian

Câu 3: Hiện tượng tăng số lượng xảy ra ở toàn bộ các NST trong tế bào được gọi là

A. Đột biến dị bội thể

B. Đột biến đa bội thể

C. Đột biến cấu trúc NST

D. Đột biến đảo đoạn NST

Câu 4. Ở đậu Hà Lan có 2n = 14. Thể dị bội tạo ra từ đậu Hà Lan có số NST trong tế bào sinh dưỡng bằng

A. 16                                  B. 21

C. 28                                  D. 32

Câu 5: Số NST trong tế bào là thể 3 nhiễm ở người là

A. 45 chiếc                        B. 46 chiếc

Advertisements (Quảng cáo)

C. 47 chiếc                        D. 48 chiếc

Câu 6: Mức phản ứng của cơ thể do yếu tố nào sau đây quy định?

A. Kiểu gen của cơ thể

B. Thời kì sinh trưởng và phát triển của cơ thể

C. Điều kiện môi trường

D. Mức dao động của tính di truyền

Câu 7: Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau: P: thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm → F1: 75% đỏ thẫm : 25% xanh lục. Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai bên trong các câu thức lai sau đây:

A. P: AA x AA                 B. P:AA x Aa

C. P: AA x aa                  D. P: Aa x Aa

Câu 8: Tính trạng là

A. Những biểu hiện của kiểu gen thành kiểu hình

B. Các đặc điểm bên trong cơ thể sinh vật

Advertisements (Quảng cáo)

C. Kiểu hình bên ngoài cơ thể sinh vật

D. Những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lý của một cơ thể

Câu 9: Cho NST ban đầu và NST sau khi bị biến đổi cấu trúc có trình tự các đoạn như sau, xác định dạng đột biến

ABCDE.FGH → ADCBE.FGH

A. Lặp đoạn                  B. Mất đoạn

C. Đảo đoạn                 D. Chuyển đoạn

Câu 10: Thường biến là

A. Sự biến đổi xảy ra trên NST

B. Sự biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen

B. Sự biến đổi xảy ra trên ADN

D. Sự biến đổi xảy ra trên cấu trúc di truyền

B – TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Định luật phân li độc lập và hiện tượng di truyền liên kết về hai cặp tính trạng khác nhau như thế nào?

Câu 2: (1 điểm) Tại sao người ta phải dùng phương pháp nghiên cứu phả hệ để nghiên cứu sự di truyền một số tính trạng ở người?

Câu 3: (2 điểm) Một phân tử ADN có 75000 vòng xoắn và có số nuclêôtit loại xitôzin chiếm 35% tổng số nuclêôtit. Xác định:

a) Chiều dài của phân tử ADN nói trên

b) Số lượng từng loại nuclêôtit của phân tử ADN

c) Khối lượng của cả phân tử ADN, cho biết rằng khối lượng trung bình của mỗi nuclêôtit là 300 đơn vị cacbon.

Advertisements (Quảng cáo)