Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Đề thi môn Sinh năm 2019 cuối học kì 1 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc: Tại sao đột biến gen khi biểu hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh vật?

CHIA SẺ

 Trình bày nội dung quy luật phân li độc lập của Menđen; Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân … trong Đề thi môn Sinh năm 2019 cuối học kì 1 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Câu 1: Dạng đột biến nào sau đây không phải là đột biến cấu trúc NST

A. Mất đoạn NST

B. Mất một NST

C. Lặp đoạn NST

D. Đảo đoạn NST

Câu 2: Bốn loại đơn phân cấu tạo nên phân tử ARN có kí hiệu là

A. T, U, A, X              B. A, T, G, X

C. T, U, G, X              D. U, A, G, X

Câu 3: ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài, P: lông ngắn thuần chủng x Lông dài, kết quả ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây?

A. 3 lông ngắn : 1 lông dài

B. Toàn lông ngắn

C. 1 lông ngắn : 1 lông dài

D. Toàn lông dài

Câu 4: Ở người, sự thụ tinh nào sau đây tạo hợp tử phát triển thành con gái?

A. Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST Y với trứng mang NST Y để tạo hợp tử YY

B. Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST X với trứng mang NST X để tạo hợp tử XX

C. Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST X với trứng mang NST Y để tạo hợp tử XY

D. Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST Y với trứng mang NST X để tạo hợp tử XY

Câu 5: Phép lai nào sau đây là phép lai phân tích?

A. Aa x aa                       B. Aa x Aa

C. AA x AA                      D. AA x Aa

Câu 6: Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào sinh dục của ruồi giấm giảm phân. Nếu tế bào đang ở kì sau của giảm phân II thì số NST đơn trong mối tế bào con là:

A. 32                           B. 16

C. 8                             D. 4

II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Câu 7: (1 điểm Trình bày nội dung quy luật phân li độc lập của Menđen

Câu 8: (2 điểm) Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân

Câu 9: (2,5 điểm)

a. Mô tả cấu trúc không gian của ADN

b. Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

-A-X-U-A-G-X-U-A-G-X-

Xác định trình tự các nuclêôtit trên đoạn mạch khuôn của gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên.

Câu 10 (1,5 điểm) Đột biến gen là gì? Tại sao đột biến gen khi biểu hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh vật?