Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Chia sẻ đề thi cuối học kì 2 trường THCS Ninh Phước môn Địa lớp 9: Tính tỉ lệ (%) diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước

Đáp án đề kiểm tra đánh giá chất lượng cuối học kì 2 lớp 9 môn Địa trường THCS Ninh Phước. Xem đề và đáp án tại đây.

I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm). Chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Vùng Đông Nam Bộ nổi bật so với cả nước với loại khoáng sản nào sau đây?

A. Nước khoáng B. Sét cao lanh
C. Dầu mỏ D. Than.

Câu 2. Một vấn đề bức xúc nhất hiện nay ở Đông Nam Bộ là:

A. Nghèo tài nguyên B. Dân đông
C. Ô nhiễm môi trường D. Thu nhập thấp.

Câu 3. Đảo nào sau đây có diện tích lớn nhất nước ta:

A. Bạch Long Vĩ B. Phú Quý
C. Lí Sơn D. Phú Quốc.

Câu 4. Bên cạnh là vựa lúa số 1 của cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long còn phát triển mạnh:

A. Thuỷ hải sản B. Giao thông
C. Du lịch D. Nghề rừng

Câu 5. Loại hình giao thông vận tải phát triển nhất vùng đồng bằng Sông Cửu Long là:

A. Đường bộ B. Đường sắt
C. Đường sông D. Đường biển.

Câu 6. Bờ biển nước ta kéo dài khoảng 3260 km từ:

A. Móng Cái đến Vũng Tàu
B. Móng Cái đến Hà Tiên
C. Mũi Cà Mau đến Hà Tiên
D. Vũng Tàu đến Mũi Cà Mau.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 7. Tỉnh Ninh Thuận có diện tích là bao nhiêu?

A. 3358 km2 B. 4358 km2 C. 5358 km2 D. 6358 km2

Câu 8. Tỉnh Ninh Thuận có bao nhiêu Thành phố và bao nhiêu huyện?

A. 1 TP và 5 huyện. B. 1 TP và 6 huyện.
C. 1 TP và 7 huyện. D. 1 TP và 4 huyện.

II. Tự luận: (6,0 điểm)

Câu 1. (3,0 điểm) Vì sao phải bảo vệ tài nguyên môi trường biển – đảo? Hãy trình bày phương hướng nhằm bảo vệ tài nguyên môi trường biển – đảo?

Câu 2. (3,0 điểm) Cho bảng số liệu sau:

Diện tích, sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2009.

Advertisements (Quảng cáo)

Đồng bằng sông Cửu Long

Cả nước

Diện tích (nghìn ha)

3870,0

7437,2

Sản lượng (triệu tấn)

20523,2

38950,2

a. Tính tỉ lệ (%) diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước.

b. Từ kết quả đã tính hãy vẽ biểu đồ phù hợp thể hiện diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước?

c. Từ kết quả đã tính và biểu đồ đã vẽ hãy rút ra nhận xét về diện tích, sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 9

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

C

D

A

C

B

A

B

II. Tự luận.

Câu 1

a. Lý do bảo vệ:

Biển nước ta mang lại những lợi ích kinh tế, khoa học và an ninh quốc phòng vô cùng to lớn. (giao thông, du lịch, khoáng sản, đánh bắt nuôi trồng hải sản…)

Biển nước ta đang bị suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường.

b. Phương hướng:

Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu. Chuyển hướng khai thác hải sản ra các vùng biển sâu xa bờ.

Bảo vệ và trồng rừng rừng ngập mặn.

Bảo vệ rạn san hô ngầm.

Bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản. Phòng chống ô nhiễm biển.

Câu 2

a. Tính tỉ lệ:

Tỉ lệ (%) diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước.

Đồng bằng sông Cửu Long

Cả nước

Diện tích (%)

52.0

100.0

Sản lượng (%)

52.7

100.0

b Vẽ biểu đồ: Học sinh vẽ được biểu đồ tròn, đẹp, có đầy đủ thông tin.

c Nhận xét:

Về diện tích lúa: Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 52.0% diện tích lúa cả nước.

Về sản lượng: Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 52.7% sản lượng lúa cả nước.

Advertisements (Quảng cáo)