Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra môn Sử lớp 9 Chương 7 Phần 2 15 phút: Cả nước chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện nào?

CHIA SẺ
Cả nước chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện nào?; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12 -1976) đã đề ra đường lối gì? … trong Kiểm tra môn Sử lớp 9 Chương 7 Phần 2 15 phút. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước, cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, đó là:

A. Đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

B. Sắp xếp lại cơ cấu nền kinh tế quốc dân.

C. Thực hiện cơ chế thị trường theo định hướng XNCN.

D. Cải tạo XNCN nền kinh tế quốc dân.

2. Cả nước chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện:

A. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng.

B. Miền Nam còn dưới ách thống trị của chính uyền tay sai Mĩ.

C. Đất nước độc lập, thống nhất.

D. Miền Bắc hoàn thành khôi phục kinh tế.

3. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12 -1976) đã đề ra đường lối:

A. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

B. Xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước.

C. Cải tạo lại quan hệ sản xuất.

D. Xây dựng bước đầu cơ sơ vật chất của CNXH.

4. Đại hội Đảng lần thứ IV đã đề ra kế hoạch 5 năm, từ :

A. 1975 – 1979.         B. 1976 – 1980.

C. 1077 -1981.          D. 1978 – l982.

5. Đại hội Đảng lần  thứ V đã đề ra kế hoạch 5 năm, từ:

A. 1980 – 1984.         B. 1981 – 1985.

C. 1982 – 1986.         D. 1983 – 1987.

6. Đại hội Đảng V họp vào:

A. Tháng 3 – 1982.

B. Tháng 4 – 1982.

C. Tháng 5 – 1982.

D. Tháng 6 – 1982.

7. Năm 1981- 1982 , sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hàng năm :

A. 4,3             B.4,5

C.4,8              D.4,9.

8. Năm 1981- 1985, sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm :

A. 9,2%.          B.9,3%.

C. 9,5%.          D. 9,8%.

9. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V có những quyết định quan trọng . Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội Đảng lần này:

A. Cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH.

B. Tiếp tục xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước.

C. Thời kì quá độ lên CNXH nước ta phải trải qua nhiều chặng.

D. Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1981 -1985).

10. Tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế – xã hội của đất nước trong thời kì 1980 – 1985 được biểu hiện ở nhiều mặt. Điểm nào sau đây không đúng với thực tế nói trên?

A. Vấn đề lương thực chưa được giải quyết.

B. Đời sống nhân dân còn khó khăn, chưa ổn định.

C. Hàng tiều dùng còn khan hiếm.

D. Văn hóa – giáo dục chưa được coi trọng.


Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A C B B B
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án A D C A D