Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 7 Phần 2: Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã trải qua những bước như thế nào?

CHIA SẺ
Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã trải qua những bước như thế nào? Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 (họp tháng 9 – 1975) … trong Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 7 Phần 2. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã trải qua những bước như thế nào?

2. Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước nước trong những năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi có ý nghĩa gì?


1. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã trải qua những bước:

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 (họp tháng 9 – 1975) đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước về mặt nhà nước họp tại Sài Gòn (từ ngày 15 đến ngày 21 – 11 – 1975) đã hoàn toàn nhất trí với chủ trương thống nhất đất nước về mặt nhà nước của Đảng.

Cuộc Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội chung (khoá VI) được tiến hành trong cà nước ngày 25 – 4 – 1976.

Quốc hội khoá VI của nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội (từ ngày 24-6 đến ngày 3 – 7 – 1976) đã bầu các cơ quan, thông qua chính sách đối nội, đối ngoại của nước Việt Nam thống nhất.

2. Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước trong những năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi có ý nghĩa:

Hoàn thành thống nhất nhà nước, về mặt nhà nước là yêu cầu tất yếu khách quan cùa sự phát triển của dân tộc, là ý chí thống nhất Tổ quốc, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhấy.

Hoàn thành thống nhất nhà nước, về mặt nhà nước để thể chế hóa thống nhất lãnh thổ và tạo cơ sở pháp lí để hoàn thành thống nhất đất nước trên các lĩnh vực khác, tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện đất nước và để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.