Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 7 Phần 2: Năm 1981 – 1985, thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm là bao nhiêu?

CHIA SẺ
Năm 1981 – 1985, thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm là bao nhiêu?; Tập đoàn Pôn Pốt cho quân tiến đánh Tây Ninh, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lấn biên giới Tây – Nam nước ta vào ngày nào? … trong Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 7 Phần 2. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Năm 1981 – 1985, thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm:

A. 6,3%.              B. 6,4%.

C. 6,8%.              D. 6,9%.

2. Năm 1981 – 1985, sản xuất lương thực tăng bình quân hàng năm:

A. 15 triệu tấn.        B. 16 triệu tấn.

C. 17 triệu tấn.        D. 18 triệu tấn.

3. Mục tiêu của Kế hoạch 5 năm (1981 – 1985) đề ra là “về cơ bản ổn định tình hình kinh tế – xã hội, ổn định đời sống nhân dân” không thực hiện được. Đúng hay sai ?

A. Đúng                    B. Sai

4. Tập đoàn Pôn Pốt cho quân tiến đánh Tây Ninh, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lấn biên giới Tây – Nam nước ta vào ngày:

A. 20 – 12 – 1978.

B. 21 – 12 -1978.

C. 22 – 12 – 1978.

D. 23 – 12 – 1978.

5. Trung Quốc cho quân đội mở cuộc tấn công biên giới phía Bắc nước ta vào ngày:

A. 17 – 2 – 1979.

B. 18 – 2 – 1979.

C. 19-2 -1979.

D. 20-2 -1979.

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 – 1980 nhằm thực hiện những mục tiêu


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

B

C

A

C

A

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976-1980 nhằm thực hiện những mục tiêu: Thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa, vừa xây dựng đất nước vừa cải tạo quan hệ sản xuất, nhằm hai mục tiêu cơ bản: xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, cải thiện một bước đời số vật chất và văn hoá của nhân dân lao động.