Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra môn Sử lớp 9 Chương 2 Phần 1 15 phút: “Năm châu Phi” (1960) là tên gọi cho sự kiện gì?

CHIA SẺ
“Năm châu Phi” (1960) là tên gọi cho sự kiện gì?; hong trào đấu tranh giành độc lập của Ang-gô-la, Mô-dăm-bich, Ghi-nê Bít-xao nhằm đánh đổ ách thống trị của nước nào? … trong Kiểm tra môn Sử lớp 9 Chương 2 Phần 1 15 phút. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc – thực dân về cơ bản sụp đổ vào khoảng:

A. Tới giữa những năm 50 của thế kỉ XX.

B. Tới giữa những năm 60 của thế kỉ XX.

C. Tới giữa những năm 70 cùa thế kỉ XX.

D. Giữa những năm 80 của thế kỉ XX.

2. Ở Đông Nam Á, khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc phong trào giải phóng dân tộc đã nổra mạnh mẽ nhất ở các nưởc:

A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.

B. Việt Nam, Mi-an-ma, Lào.

C. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan.

D. Phi-lip-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a.

3. “Năm châu Phi” (1960) là tên gọi cho sự kiện:

A. Có nhiều nước ở châu Phi được trao trả độc lập.

B. Châu Phi là châu có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, mạnh nhất.

C. Có 17 nước ờ châu Phi tuyên bố độc lập.

D. Châu Phi là “Lục địa mới trỗi dậy”.

4. Phong trào đấu tranh giành độc lập của Ang-gô-la, Mô-dăm-bich, Ghi-nê Bít-xao nhằm đánh đổ ách thống trị của:

A. Anh.

B. Pháp.

C. Tây Ban Nha.

D. Bồ Đào Nha.

5. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức:

A. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.

B. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc.

D. Chế độ thực dân.

6. Năm 1945, ở Đông Nam Á ba nước sau đây lần lượt tuyên bố độc lập:

A. Việt Nam, Mi-an-ma, Lào.

B. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.

C. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan.

D. Phi-líp-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a.

7. Năm 1960, có bao nhiêu nước ở châu Phi giành được độc lập:

A. 15 nước giành được độc lập.

B. 16 nước giành được độc lập.

C. 17 nước giành được độc lập.

D. 18 nước giành được độc lập.

Câu 8. Cuộc Cách mạng nhân dân ở Cu Ba dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Ca-xtơ-rô đã giành thắng lợi vào:

A. Ngày 1 – 1 – 1959.

B.Ngày 1 – 2 – 1959.

C. Ngày 1 – 3 – 1959.

D.Ngày 1 – 4 – 1959.

9. Chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi đã bị xóa bỏ sau hơn ba thế kỉ tồn tại vào:

A .Năm 1992.           B. Năm 1993.

C. Năm 1991.           D.Năm 1994.

1.0. Năm 1980, ở Rô-đê-di-a (Cộng hòa Dim-ba-bu-ê) trong các cuộc bầu cử, chính quyền:

A. Của giai cấp tư sản được thành lập.

B. Của giai cấp vô sản được thành lập.

C. Của người da đen được thành lập.

D. Của người da trắng được thành lập.


Câu 1 2 3 4 5
Đáp án B A C D C
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án B C A B C