Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 2 Phần 1: Chính quyền mới ở Bồ Đào Nha tuyên bố trao trả độc lập cho Ăng-gô-la vào thời gian nào?

CHIA SẺ
Chính quyền mới ở Bồ Đào Nha tuyên bố trao trả độc lập cho Ăng-gô-la vào thời gian nào?; Chính quyền mới ở Bồ Đào Nha tuyên bố trao trả độc lập cho Ghi-nê Bít-xao vào thời gian nào? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 2 Phần 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Chính quyền mới ở Bồ Đào Nha tuyên bố trao trả độc lập cho Ăng-gô-la vào thời gian:

A. Tháng 8 – 1975.      B. Tháng 9 – 1975.

C. Tháng 10 – 1975.    D. Tháng 11 – 1975.

2. Chính quyền mới ở Bồ Đào Nha tuyên bố trao trả độc lập cho Ghi-nê Bít-xao vào thời gian:

A. Tháng 7 – 1974.     B. Tháng 8 – 1974.

C. Tháng 9 – 1974.     D. Tháng 10 -1974.

3. Chính quyền mới ở Bồ Đào Nha tuyên bố trao trả độc lập cho Mô-dăm-bích vào thời gian:

A.Tháng 6 – 1975.       B. Tháng 7 – 1975.

C. Tháng 8 – 1975.      D. Tháng 9 – 1975.

4. Từ cuối những năm 70 thế kỉ XX chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai) tồn tại tập trung ở ba nước:

A. Rô-đê-đi-a, Tây Nam Phi và Cộng hòa Nam Phi.

B. Rô-đê-đi-a, Ăng-gô-la và Cộng hòa Nam Phi.

C. Rô-đê-đi-a, Ghi-nê Bít-xao và Cộng hòa Nam Phi.

D. Rô-đê-đi-a, Mô-dăm-bích và Cộng hòa Nam Phi.

5. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã bị sụp đồ hoàn toàn. Lịch sử các dân tộc Á, Phi và Mĩ La-tinh đã sang chương mới với nhiệm vụ to lớn, đó là:

A. Củng cố nền độc lập.

B. Xây dựng và phát triển đất nước.

C. Khắc phục tình trạng nghèo nàn lạc hậu.

D. Cả ba câu trên đúng.

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Em có nhận xét gì vê những đặc điểm chính của phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945 (về quy mô phong trào, thành phần tham gia lãnh đạo, hình thức và khí thế đấu tranh)?


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

D

C

A

A

D

II. PHẦN TỰ LUẬN

6.. Những đặc điểm chính của phong trào giải phóng dân từ sau năm 1945 (Quy mô phong trào, thành phần tham gia lãnhđạo, hình thức và khí thế đấu tranh) là:

– Quy mô phong trào: Phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ ở hầu hết thuộc địa của chù nghĩa đế quốc, từ châu Á, châu Phi, đến khu vực Mĩ La-tinh.

– Thành phần tham gia và lãnh đạo: Đông đảo các giai cấp, các tầng lớp nhân dân: công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức, tư sản dân tộc (ở Việt Nam là giai cấp vô sản).

– Hình thức và khí thế đấu tranh: Đấu tranh vũ trang, đấu tranh chính. Trong đó đấu tranh vũ trang là hình thức chủ yếu, phong trào đấu tranh diễn ra sôi nổi, quyết liệt làm tan rã từng mảng rồi dẫn đến sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.