Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 5 Phần 2: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần II, “Báo cáo chính trị” do ai trình bày?

CHIA SẺ
Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần II, “Báo cáo chính trị” do ai trình bày?;  Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần II, Báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam ” do ai trình bàv? … trong Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 5 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần II, “Báo cáo chính trị” do ai trình bày?

A. Chủ tịch Hồ Chí Minh.

B.Đồng chí Phạm Văn Đồng.

C. Đồng chí Trường Chmh.

D. Đồng chí Trần Phú.

2. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần II, Báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam ” do ai trình bàv?

A. Chủ tịch Hồ Chí Minh.

B. Đồng chí Phạm Văn Đồng.

C. Đồng chí Trường Chinh.

D. Đồng chí Trần Phú.

3. Đại hội Đảng lần thứ II quyết định đưa Đảng ra hoạt dộng công khai với tên mới là:

A. Đảng Cộng sản Đông Dương.

B. Đảng Cộng sản Việt Nam.

C. Đảng Lao động Việt Nam.

D. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

4. Tại Đại hội Đảng lần thứ hai, ai được bầu làm tổng bí thư của Đảng?

A. Chủ tịch Hồ Chí Minh.

B. Đồng chí Trường Chinh.

C. Đồng chí Phạm Văn Đồng.

D. Đồng chí Trần Phú.

5. Là mốc đánh dấu bước trưởng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng, có tác dụng thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi. Đó là ý nghĩa của sự kiện:

A. Hội nghị thành lập Đảng (3 – 2 – 1930).

B. Hội nghị lần thứ nhất của Đảng (10 -1930).

C. Đại hội lần thứ I của Đảng (1935).

D. Đại hội lần thứ II của Đảng (2 – 1951).

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Bước vào thu – đông 1950, tình hình thế giới và Đông Dương đã ảnh hưởng đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta như thế nào?


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

A

C

C

B

D

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Bước vào thu – đông 1950, tình hình thế giới và Đông Dương đã ảnh hưởng đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta:

Sau chiến thắng Việt Bắc, nhất là sau thắng lợi của Cách mạng Trung Quốc (1 – 10 – 1949), nước ta được Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ công nhận và đặt quan hệ ngoại giao, điều này tạo điều kiện cho cách mạng nước ta thoát khỏi thế bao vây, đã nối liền cách mạng nước ta với cách mạng Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ khác.

Đối với Pháp và Mĩ đây là mối lo sợ nhất từ khi Trung Quốc và các nước đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam buộc Pháp phải dựa nhiều hơn vào Mĩ, Mĩ ngày càng can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương.