Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 5 Phần 2: Ý nghĩa lịch sử của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng là gì?

CHIA SẺ
Ý nghĩa lịch sử của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng là gì? Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II là mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 5 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta?

2. Ý nghĩa lịch sử của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng?


1. Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta:

Thắng lợi của chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 đã mở đầu giai đoạn quân ta giành quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ. Thắng lợi chứng minh sự trưởng thành của quân đội và cuộc kháng chiến của nhân dân ta đã chuyển từ thế phòng ngự sang thế tiến công.

Sau chiến thắng Biên giới, quân ta chủ động mở các chiến dịch tiến công và phản công trên chiên trường chính Bắc Bộ với nhiều thắng lợi, trong lúc quân địch càng bị lún sâu vào thế bị động đói phó.

2. Ý nghĩa lịch sử của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng?

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II là mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta. Việc Đảng ra hoạt động công khai với cương lĩnh chính trị đúng đăn đã tăng cường môi quan hệ giữa Đảng với quân chúng, củng cố niềm tin của quần chúng đổi với Đảng, góp phần thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi.