Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra môn Sử lớp 9 15 phút Chương 5 Phần 2: Cách mạng Trung Quốc thành công vào ngày nào?

CHIA SẺ
Cách mạng Trung Quốc thành công vào ngày nào?; Với viện trợ về tài chính và quân sự của Mĩ, thực dân Pháp thực hiện “Kế hoạch Rơ-ve”, nhằm mục đích gì?… trong Kiểm tra môn Sử lớp 9 15 phút Chương 5 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Khoanh tròn một chữ cái trưóc câu trả lời đúng:

1. Cách mạng Trung Quốc thành công vào ngày:

A. 1 – 10- 1949.

B. 10- 1 -1949.

C. 1 – 10 – 1950.

D. 10 – 1 – 1950.

2. Với viện trợ về tài chính và quân sự của Mĩ, thực dân Pháp thực hiện “Kế hoạch Rơ-ve”, nhằm:

A. Khóa cửa biên giới Việt – Trung.

B. Cô lập Căn cứ địa Việt Bắc.

C. Thiết lập hành lang Đông – Tây (từ Hải Phòng đến Sơn La).

D. Cả ba ý trên.

3. Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới vào:

A. Tháng 5 – 1950.

B. Tháng 6 – 1950.

C. Tháng 7 – 1950.

D. Tháng 8 – 1950.

4. Trong chiến dịch Biên giới 1950, trận đánh được xem là ác liệt và có ý nghĩa nhất đó là:

A. Đông Khê.

B. Thất Khê.

C. Na Sầm.

D. Phục kích đánh địch từ Cao Bằng rút chạy.

5. Sau hơn một tháng chiến đấu trên mặt trận Biên giới, ta đã giải phóng vùng biên giới Việt – Trung dài 750km từ Cao Bằng đến Đình Lập có:

A. 25 vạn dân.              B. 30 vạn dân.

C. 35 vạn dân.              D. 40 vạn dân.

6. Thắng lợi này chứng mình sự trưởng thành của quân đội ta và cuộc kháng chiến từ thế phòng ngự sang thế tiến công. Đó là thắng lợi:

A. Của ta trong chiến dịch Việt Bắc 1947.

B. Của ta trong chiến dịch Biên giới 1950.

C. Của ta trong chiến dịch Tây Bắc 1952.

D. Của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

7. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp:

A. Tháng 1 – 1951.

B. Tháng 2 – 1951.

C. Tháng 3 – 1951.

D. Tháng 4 – 1951.

8. “Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương” được Pháp – Mĩ kí kết vào ngày:

A. 20- 12- 1950

B. 21 – 12- 1950.

C. 22 – 12- 1950

D. 23 – 12 – 1950

9.“Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương” là hiệp định Mĩ viện trợ cho Pháp về:

A. Kinh tế.

B. Quân sự.

C. Quân sự, kinh tế – tài chính.

D. Trang thiết bị chiến tranh.

1.0. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đủng họp tại:

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. Ma Cao (Trung Quốc),

C. Pác Bó (Cao Bằng).

D. Chiêm Hoá (Tuyến Quang).


Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A D B A C
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án B B D C D