Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2: Về văn hóa, giáo dục thực dân Pháp đã thực hiện những thủ đoạn gì?

CHIA SẺ
Về văn hóa, giáo dục thực dân Pháp đã thực hiện những thủ đoạn gì? Pháp triệt để thi hành chính sách văn hóa nô dịch nhằm gây cho nhân dân ta tâm lí tự ti; ra sức khuyến khích các hoạt động mê tín, dị đoan, các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè … trong Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2. Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2 có đáp án

1. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp so với trước kia có gì khác biệt?

2. Về văn hóa, giáo dục thực dân Pháp đã thực hiện những thủ đoạn gì?


1.Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp so với trước kia có điểm khác biệt:

Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp không thay đổi so với trước kia: hạn chế công nghiệp phát triển, đặc biệt là công nghiệp nặng; tăng cường thủ đoạn bóc lột, vơ vét tiền của nhân dân ta bằng cách đánh thuế: thuế ruộng đất, thuế thân, thuế máu, thuế muối, thuế thuốc phiện và hàng trăm thứ thuế khác.

Hướng dẫn giải

2. Về văn hóa, giáo dục thực dân Pháp đã thực hiện những thủ đoạn:

– Pháp triệt để thi hành chính sách văn hóa nô dịch nhằm gây cho nhân dân ta tâm lí tự ti; ra sức khuyến khích các hoạt động mê tín, dị đoan, các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè…

– Trường học được mở rất hạn chế, chủ yếu là các trường tiểu học, các trường trung học chỉ mở ở một số thành phố lớn như Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Các trường đại học và cao đẳng ở Hà Nội thực chất chỉ là trường chuyên nghiệp.

– Sách, báo xuất bản công khai được lợi dụng triệt đổ vào việc tuyên truyền chính sách “khaị hóa” của thực dân và gieo rắc ảo tưởng hòa bình hợp tác với thực dân cướp nước và vua quan bù nhìn bán nước.