Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2: Thực dân Pháp tăng cường thủ đoạn bóc lột, vơ vét tiền của của nhân dân ta bằng cách nào?

CHIA SẺ
Thực dân Pháp tăng cường thủ đoạn bóc lột, vơ vét tiền của của nhân dân ta bằng cách nào?; Nắm quyền chỉ huy các ngành kinh tế ở Đông Dương là gì? … trong Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2. Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2 có đáp án

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Nắm quyền chỉ huy các ngành kinh tế ở Đông Dương là :

A. Ngân hàng Đông Dương.

B. Tư bản tài chính Pháp.

C. Tư bản Pháp.

D. Các ngân hàng của Pháp.

2. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp không thay đổi, hạn chế sự phát triển của:

 A. Công nghiệp

B. Nông nghiệp.

 C. Thủ công nghiệp.

D. Ngoại thương.

3.Thủ đoạn thâm độc nhất của tư bản Pháp về chính trị sau Chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm nô dịch lâu dài nhân dân Việt Nam là:

A. Thâu tóm quyền hành trong tay người Pháp.

B. Câu kết với vua quan Nam triều để đàn áp nhân dân.

C. “Chia để trị”.

D. Khủng bố, đàn áp nhân dân ta.

4. Thực dân Pháp tăng cường thủ đoạn bóc lột, vơ vét tiền của của nhân dân ta bằng cách:

A. Cướp ruộng, lập đồn điền.

B. Đánh thuế nặng.

C. Mua lương thực với giá rẻ mạt.

D. Cả ba ý trên.

5. Sách, báo xuất bản công khai được lợi dụng triệt để vào việc tuyên truyền:

A. Chính sách “ngu dân”của Pháp.

B. Chính sách khai thác của Pháp.

C. Ảo tưởng hòa bình hợp tác với Pháp.

D. Chính sách “khai hóa”.

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã thi hành những thủ đoạn chính trị như thế nào?


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

A

A

C

D

D

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã thi hành những thủ đoạn chính trị :

–  Mọi quyền hành năm trong tay người Pháp, vua quan Nam triều chỉ là bù nhìn tay sai. Nhân dân ta không được hưởng một chút quvền tự do cho dân chủ nào, mọi hành động yêu nước đều bị đàn áp khủng bố.

– Thi hành chính sách “chia để trị”: chia nước ta thành ba kì với ba chế độ khác nhau, chia rẽ các dân tộc, tôn giáo.

– Triệt để lợi dụng bộ máy địa cho cường hào ở nông thôn về bảo vệ quyền uy và sự thống trị của Pháp.