Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 Chương 2: Viết các phương trình hóa học khi cho lần lượt Fe, Cu vào dung dịch AgNO3

CHIA SẺ
Cho 8 gam hỗn hợp Mg, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 7,6 gam. Tính khối lượng Mg ban đầu (Mg = 24, Fe = 56) … trong Kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 Chương 2. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (3đ): Viết các phương trình hóa học khi cho lần lượt Fe, Cu vào dung dịch AgNO3.

2. (4đ): Cho 8 gam hỗn hợp Mg, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 7,6 gam. Tính khối lượng Mg ban đầu (Mg = 24, Fe = 56).

3. (3đ): Cho luồng khí clo dư tác dụng với 9,2 gam kim loại sinhra 23,4 gam muối kim loại hóa trị I.

Xác định công thức hóa học của muối đó (Na = 23, Ag = 108, Li = 7, K = 39, Cl = 35,5).


1. \(\eqalign{  & Fe + 2AgN{O_3} \to 2Ag + Fe{(N{O_3})_2}  \cr  & Cu + 2AgN{O_3} \to 2Ag + Cu{(N{O_3})_2} \cr} \)

2. \(\eqalign{  & Mg + {H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + {H_2} \uparrow   \cr  & Fe + {H_2}S{O_4} \to FeS{O_4} + {H_2} \uparrow  \cr} \)

Khối lượng khí H2 là \(8 – 7,6 = 0,4\) gam \( \Rightarrow {n_{{H_2}}} = \dfrac{0,4} {2} = 0,2mol.\)

Gọi số mol của Mg và Fe lần lượt là x và y, ta có:

\(\eqalign{  & 24x + 56y = 8(1)  \cr  & {n_{{H_2}}} = x + y = 0,2(2) \cr} \)

Giải phương trình (1) và (2) ta có:

x = 0,1 mol và y = 0,1 mol

Vậy khối lượng của Mg là: \(0,1. 24 = 2,4\) gam.

3. \(\eqalign{  & 2M + C{l_2} \to 2MCl  \cr  & {n_M} = {n_{HCl}} \Rightarrow {{23,4} \over {M + 35,5}} = {{9,2} \over M}  \cr  &  \Rightarrow M = 23. \cr} \)

Muối đó là NaCl.