Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra môn Hóa lớp 9 15 phút – Chương 5: Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho benzen lần lượt tác dụng với brom

CHIA SẺ
Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho benzen lần lượt tác dụng với brom,hidro (ghi điều kiện phản ứng) … trong Kiểm tra môn Hóa lớp 9 15 phút – Chương 5. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (3đ): Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho benzen lần lượt tác dụng với brom, hidro (ghi điều kiện phản ứng).

2. (3đ): Tính thể tích khí CO2 thoát ra (đktc) khi đem 100ml dung dịch CH3COOH 1M tác dụng với MgCO3 (dư)

3. (4đ): Đốt 6 gam một chất hữu cơ (X) sản phẩm khí CO2 và hơi H2O cho qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, sau đó cho qua bình 2 đựng dung dịch NaOH (dư), khối lượng 2 bình tăng lần lượt là 3,6 gam và 8,8 gam.

Tìm công thức đơn giản nhất của X (cho H = 1, C = 12, O = 16).


1. Phương trình hóa học:

\(\eqalign{  & {C_6}{H_6} + B{r_2} \to {C_6}{H_5}Br + HBr(Fe,{t^0})  \cr  & {C_6}{H_6} + 3{H_2} \to {C_6}{H_{12}}(Ni,{t^0}) \cr} \)

2. \(\eqalign{  & 2C{H_3}COOH + MgC{O_3} \to {(C{H_3}COO)_2}Mg + C{O_2} + {H_2}O  \cr  &  \Rightarrow {n_{C{O_2}}} = {{0,1} \over 2} = 0,05  \cr  & {V_{C{O_2}}} = 0,05.22,4 = 1,12lit(dktc). \cr} \)

3.  Khối lượng bình 1 tăng chính là khối lượng của nước = 3,6 gam

Khối lượng bình 2 tăng chính là khối lượng của CO2 = 8,8 gam.

\(\eqalign{  & {m_H} = {{3,6} \over 9} = 0,4gam  \cr  & {m_C} = {{8,8.3} \over {11}} = 2,4gam.  \cr  &  \Rightarrow {m_O} = 6 – 2,8 = 3,2gam.  \cr  &  \Rightarrow {n_C}:{n_H}:{n_O} = 0,2:0,4:0,2 = 1:2:1 \cr} \)

Công thức đơn giản nhất của X là CH2O.