Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra môn Hóa lớp 9 15 phút – Chương 2: Viết các phương trình hóa học khi Nhôm tác dụng với dung dịch HCl

CHIA SẺ
Nhúng một đinh sắt sạch vào cốc đựng 0,12 lít dung dịch CuSO4 1 M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nhấc đinh sắt ra rửa sạch, làm khô. Tính độ tăng khối lượng của đinh sắt (Fe = 56, Cu = 64) … trong Kiểm tra môn Hóa lớp 9 15 phút – Chương 2. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (3đ): Viết các phương trình hóa học (ghi điều kiện phản ứng) khi:

a) Nhôm tác dụng với dung dịch HCl.

b) Sắt tác dụng với khí clo.

c) Đồng tác dụng với khí oxi.

2. (4đ): Nhúng một đinh sắt sạch vào cốc đựng 0,12 lít dung dịch CuSO4 1 M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nhấc đinh sắt ra rửa sạch, làm khô.

Tính độ tăng khối lượng của đinh sắt (Fe = 56, Cu = 64).

3. (3đ): Cho 11,5 gam một kim loại kiềm tác dụng hết với nước thu được 5,6 lít khí hidro (đktc). Xác định tên của kim loại (Li = 7, Na = 23, K = 39, Ba = 137).


1. \(\eqalign{  & a)2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2} \uparrow   \cr  & b)2Fe + 3C{l_2} \to 2FeC{l_3}({t^0})  \cr  & c)2Cu + {O_2} \to 2CuO({t^0}) \cr} \)

2. \(Fe + CuS{O_4} \to Cu + FeS{O_4}\)

Theo phương trình cứ 56 gam (1mol) Fe tan vào 1 mol dung dịch CuSO4 thì có 64 gam (1mol) Cu được tạo ra, bám vào thanh sắt làm tăng 8 gam.

Với 0,12 mol CuSO4 khối lượng đinh sắt tăng = 0,12.8 = 0,96 gam.

3. \(\eqalign{  & 2M + 2{H_2}O \to 2MOH + {H_2} \uparrow   \cr  & {n_{{H_2} \uparrow }} = {{5,6} \over {22,4}} = 0,25 \cr&\Rightarrow {n_M} = 0,25.2 = 0,5mol  \cr  & M = {{11,5} \over {0,5}} = 23. \cr} \)

Kim loại M là Na.