Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học lớp 9 15 phút – Chương 5: Tính axit của axit axetic (CH3 – COOH) được xác định bởi nhóm nào?

CHIA SẺ
Tính axit của axit axetic (CH3 – COOH) được xác định bởi nhóm nào?; Số công thức cấu tạo mạch hở (không viết các công thức cấu tạo trong đó có liên kết O – O) ứng với công thức phân tử C2H4O2 là mấy … trong Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học lớp 9 15 phút – Chương 5. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (1đ): Tính axit của axit axetic (CH3 – COOH) được xác định bởi

A.nhóm – OH

B.Nhóm 

C.nhóm CH3

D.nhóm 

2. (1đ): Số công thức cấu tạo mạch hở (không viết các công thức cấu tạo trong đó có liên kết O – O) ứng với công thức phân tử C2H4O2 là:

A.2                                          B.3

C.4                                          D.5

3. (1đ): Ở điệu kiện thường axit axetic là một chất:

A.rắn, tan vô hạn trong nước, vị chua.

B.lỏng, vị chua, không tan trong nước.

C.khí, có khả năng làm quỳ tím hóa đỏ.

D.lỏng, vị chua, tan vô hạn trong nước, không màu.

4. (1đ): Biết rằng axit axetic sôi ở 1180C, khi nung dung dịch axit axetic trong nước thì độ chua của dung dịch

A.tăng lên

B.giảm xuống

C.không đổi

D.không xác định được.

5. (1đ): Để phân biệt dung dịch rượu 900 và dung dịch axit axetic người ta không dùng

A.natri                                     B.nhôm

C.dung dịch Na2CO3              D.CaCO3

6. (1đ): Thể tích khí H2 bay ra (đktc) khi cho 100ml dung dịch CH3COOH 1M tác dụng với 1 lượng dư magie là

A.2,24 lít                                 B.1,12 lít

C.3,36 lít                                 D.5,6 lít

7. (1đ): Số phản ứng có thể xảy ra khi trộn từng cặp chất sau: C2H5OH, CH3COOH, NaOH, Na, H2O là

A.5                                          B.4

C.6                                          D.7

8. (2đ): Thể tích dung dịch NaOH 1M cần dùng để trung hòa 40ml dung dịch CH3COOH 1M là

A.20ml                                    B.10ml

C.60ml                                    D.40ml


1.Đáp án

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

B

D

A

A

B

A

D

2.Lời giải

1. (D)

Nhóm tạo ra tính axit – COOH

2. (B)

CH3 – COOH; CH3 – O – CHO; CH2OH – CHO

3. (D)

CH3 – COOH là chất lỏng, vị chua, tan vô hạn trong nước, không màu.

4. (A)

Khi nung dung dịch axit axetic trong nước thì CH3 – COOH thoát ra sau H2O nên nồng độ axit axetic tăng lên.

5. (A)

Natri tác dụng với dung dịch rượu 900 và dung dịch axit axetic.

6. (B)

\(\eqalign{  & 2C{H_3}COOH + Mg \to {(C{H_3}COO)_2}Mg + {H_2}  \cr  & {n_{{H_2}}} = {{0,1} \over 2} = 0,05mol \cr&\Rightarrow {V_{{H_2}}} = 0,05.22,4 = 1,12lit(dktc) \cr} \)

7. (A)

C2H5OH tác dụng với CH3COOH và Na

CH3COOH tác dụng với NaOH và Na

Na tác dụng với H2O.

8. (D)

\(\eqalign{  & C{H_3}COOH + NaOH \to C{H_3}COONa + {H_2}O  \cr  & {n_{{C_n}{H_{2n + 1}}COOH}} = {n_{NaOH}} = 0,04mol\cr& \Rightarrow {V_{ddNaOH}} = 0,04\;l\,=\,40ml \cr} \)