Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút Chương 5 – Hóa học 9: Để làm khan rượu etylic có lẫn một ít nước người ta dùng chất nào?

CHIA SẺ
Để làm khan rượu etylic có lẫn một ít nước người ta dùng chất nào?; Để nhận biết các chất: benzen, etanol khan, axit axetic nguyên chất người ta chỉ có thể dùng chất nào? … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 5 – Hóa học 9. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (1đ): Rượu etylic phản ứng được với natri trong phân tử có:

A.mặt nguyên tố oxi

B.các liên kết kém bền

C.có nhóm – OH

D.liên kết – C – O – C –

2. (2đ): Cho các khái niệm:

(1)Sản phẩm phản ứng giữa axit và rượu gọi là este

(2)Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol với các axit béo.

(3)Dầu mỡ bôi trơn là một loại chất béo

Khái niệm sai là

A.(1), (2)                                 B.(1), (3).

C.(2), (3)                                 D.(3)

3. (1đ): Để làm khan rượu etylic có lẫn một ít nước người ta dùng

A.H2SO4 đặc              B.CuSO4 khan

C.natri                        D.NaCl rắn

4. (1đ): Cho các chất: Al, na, dung dịch etanol 900, dung dịch giảm dần 5%, dung dịch NaOH

Số phản ứng hóa học có thể xảy ra khi các chất tác dụng từng đôi một là:

A.6                                          B.7

C.8                                          D.9

5. (1đ): Để nhận biết các chất: benzen, etanol khan, axit axetic nguyên chất người ta chỉ có thể dùng

A.nước và quỳ tím

B.mùi của chúng

C.H2SO4 đặc.

D.kim loại magie

6. (1đ): Tách hỗn hợp gồm axit axetic và etyl axetat người ta có thể dùng

A.dung dịch NaOH

B.CaCO3, H2SO4 loãng và dụng cụ thích hợp

C.dung dịch H2SO4 loãng

D.nước cất

7. (1đ): Để điều chế etyl axetat từ etilen, số phản ứng tối thiểu cần dùng là

A.2                                          B.3

C.4                                          D.5

8. (2đ): Có 2 chất hữu cơ X, Y, khi đốt mỗi chất đều thu được số mol CO2 bằng số mol H2O; số mol CO2 luôn gấp 3 lần số mol mỗi chất đem đốt, X làm phai màu dung dịch brom, Y làm đỏ quỳ tím ướt.

X, Y lần lượt là các chất nào trong số các chất sau?

\(\eqalign{  & A.C{H_2} = CH – C{H_3},C{H_3}COOH  \cr  & B.C{H_3} – C{H_2} – C{H_3},C{H_3} – C{H_2} – COOH  \cr  & C.C{H_2} = CH – C{H_2} – OH,C{H_3}COOH  \cr  & D.C{H_2} = CH – C{H_3},C{H_3} – C{H_2} – COOH \cr} \)


1.Đáp án:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

D

B

B

A

B

B

D

2.Lời giải

1. (C)

2. (D)

Dầu mỡ bơi trơn là một hidrocacbon có nhiều nguyên tử C.

3. (B)

CuSO4 khan hút nước, không tác dụng với rượu etylic.

4. (B)

Al tác dụng với CH3COOH và với dung dịch NaOH

Na tác dụng với CH3COOH, H2O và etanol

Etanol tác dụng với CH3COOH

CH3COOH tác dụng với dung dịch NaOH.

5. (A)

Quỳ tím thấm nước cho ta nhận xét axit axetic, nước phân biệt được benzen, etanol.

6. (B)

Axit axetic tác dụng với CaCO3 cho muối, chưng cất để thu hồi etyl axetat

2CH3COOH + CaCO3 \(\to\) (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

Dùng H2SO4 loãng để tái tạo axit axetic.

(CH3COO)2Ca + H2SO4 \(\to\) 2CH3COOH + CaSO4.

7. (B)

C2H4 \(\to\) C2H5OH \(\to\) CH3COOH \(\to\) CH3COOC2H5

8. (D)

Trong phân tử X, Y có 3 nguyên tử C. Phân tử chất X có cấu tạo giống C2H4, Y là một axit. Đó là CH2=CH-CH3, CH3-CH2-COOH.