Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 – Hóa lớp 9: Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ sau

CHIA SẺ
Hòa tan 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg tác dụng vừa đủ với 109,5 gam dung dịch HCl. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl đã dùng … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 – Hóa lớp 9. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (4đ): Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ sau (ghi điều kiện phản ứng):

FeO \(\to\) Fe \(\to\) FeCl2 \(\to\) Fe(OH)2 \(\to\) FeSO4

2. (3đ): Khử hoàn toàn 16g Fe2O3 bằng CO thành Fe và CO2.

Tính khối lượng chất rắn thu được.

3. (3đ): Hòa tan 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg tác dụng vừa đủ với 109,5 gam dung dịch HCl. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl đã dùng.


1. \(\eqalign{  & FeO + CO\; \to Fe + C{O_2}({t^0})  \cr  & Fe + 2HCl\; \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow   \cr  & FeC{l_2} + 2NaOH\; \to Fe{(OH)_2} + 2NaCl  \cr  & Fe{(OH)_2} + {H_2}S{O_4}\; \to FeS{O_4} + 2{H_2}O \cr} \)

2. \(\eqalign{  & F{e_2}{O_3} + 3CO\; \to 2Fe + 3C{O_2}  \cr  & {n_{F{e_2}{O_3}}} = {{16} \over {160}} = 0,1mol \cr&\Rightarrow {n_{oxi}}trongF{e_2}{O_3} = 0,3mol\cr&hay\;m_O=0,3.16 = 4,8gam. \cr} \)

Khối lượng chất rắn thu được = 16 – 4,8 gam = 11,2 gam.

3.  \(\eqalign{  & Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow   \cr  & Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2} \uparrow  \cr} \)

Tổng số mol HCl \( = {{11,2} \over {56}}.2 + {{2,4} \over {24}}.2 = 0,6mol \)

\(\Rightarrow {m_{HCl}} = 0,6.36,5 = 21,9gam.\)

Vậy nồng độ phần trăm của dung dịch HCl là: \(  {{21,9} \over {109,5}}.100\%  = 20\% .\)