Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 – Chương 5: Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho mẩu nhỏ natri vào dung dịch rượu etylic?

CHIA SẺ
Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho mẩu nhỏ natri vào dung dịch rượu etylic?; Để trung hòa 3 gam một axit có công thức CnH2n+1COOH cần vừa đủ 100ml dung dịch NaOH 0,5M. Viết công thức cấu tạo thu gọn của axit đó … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 – Chương 5. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (4đ): Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho mẩu nhỏ natri vào dung dịch rượu etylic.

2. (3đ): Tính khối lượng CH3COOH điều chế được từ 3 lít rượu etylic 60 (cho hiệu suất phản ứng 75%, rượu etylic có D = 0,8g/ml, H = 1, C = 12, O = 16).

3. (4đ): Để trung hòa 3 gam một axit có công thức CnH2n+1COOH cần vừa đủ 100ml dung dịch NaOH 0,5M. Viết công thức cấu tạo thu gọn của axit đó. (H = 1, C = 12, O = 16)


1. \(\eqalign{  & 2{H_2}O + 2Na \to 2NaOH + {H_2}  \cr  & 2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa + {H_2} \cr} \)

2.  Khối lượng rượu etylic \(= 3000.0,06.0,8 = 144\) gam.

C2H5OH + O2 \(\to\) CH3 – COOH + H2O (men giấm)

Khối lượng CH3 – COOH theo phương trình \( = \dfrac{144} {46}.60 = 187,82gam\)

Khối lượng CH3 – COOH thực tế \(= 187,82.0,75 = 140, 87\) gam.

3. \(\eqalign{  & {C_n}{H_{2n + 1}}COOH + NaOH \to {C_n}{H_{2n + 1}}COONa + {H_2}O  \cr  & {n_{{C_n}{H_{2n + 1}}COOH}} = {n_{NaOH}} = 0,05mol \cr&\Rightarrow {M_{{C_n}{H_{2n + 1}}COOH}} = {3 \over {0,05}} = 60  \cr  & M = 14n + 46 = 60 \Rightarrow n = 1 \cr} \)

Công thức của axit là:CH3– COOH