Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán – Chương 3 Đại số 9: Viết công thức nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng diễn tập nghiệm của phương trình 3x – y = 6

CHIA SẺ
Cho hai phương trình :\(2x – 3y = 1\) và \(x – y = 1\). Vẽ hai đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của mỗi phương trình trên cùng một hệ trục tọa độ. Xác định tọa độ giao điểm của hai đường thẳng đó … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán – Chương 3 Đại số 9.

Bài 1: Viết công thức nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng diễn tập nghiệm của phương trình :

\(3x – y = 6.\)

Bài 2: Cho hai phương trình :\(2x – 3y = 1\) và \(x – y = 1\). Vẽ hai đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của mỗi phương trình trên cùng một hệ trục tọa độ. Xác định tọa độ giao điểm của hai đường thẳng đó.


Bài 1. Ta có : \(y = 3x – 6.\)

Vậy công thức nghiệm tổng quát là: \((x;3x-6)\)

Bảng giá trị :

x

0

2

y

−6

0

Đường thẳng \(y = 3x – 6\) qua hai điểm : \(A(0; −6)\) và \(B(2; 0 ).\)

Bài 2:

Vẽ đường thẳng \(2x – 3y = 1\) \( \Leftrightarrow y = {2 \over 3}x – {1 \over 3}\)

Bảng giá trị :

x

0

2

y

\( – {1 \over 3}\)

1

Đường thẳng (d) qua hai điểm :  \(\left( {0; – {1 \over 3}} \right)\) và ( 2; 1).

Vẽ đường thẳng \(x – y = 1 \Rightarrow y = x – 1\)

Bảng giá trị :

x

0

1

y

−1

0

Đường thẳng (d’) qua hai điểm : \(( 0; -1)\) và \(( 1; 0)\).

Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (d’) :

\({2 \over 3}x – {1 \over 3} = x – 1 \)

\(\Leftrightarrow 2x – 1 = 3x – 3 \Leftrightarrow x = 2\)

Thế \(x = 2\) vào phương trình : \(y = x – 1\)

Tọa độ giao điểm : \(( 2; 1).\)