Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2: Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo nào?

CHIA SẺ
Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo nào?; Việc Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn đuợc đánh dấu bằng sự kiện nào? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2. Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2 có đáp án

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Khác với các bậc tiền bối, trong quá trình tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc đã đi sang:

A. Phương Tây tìm đường cứu nước.

B. Châu Mĩ tìm đường cứu nước.

C.Châu Phi tìm đường cứu nước.

D. Phương Đông tìm đường cứu nước

2. Tại Đại hội Tua của Đảng Xã hội Pháp (12 – 1920), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và:

A. Lập Hội liên hiệp các thuộc địa.

B. Ra báo “Người cùng khổ”.

C. Đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin.

D. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

3. Việc Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn đuợc đánh dấu bằng sự kiện:

A. Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (18-6- 1919).

B. Tiếp cận Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7 – 1920).

C. Gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920).

D. Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa (1921) ở Pari.

4. Vạch trần chính sách đàn áp bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức nổi dậy đấu tranh tự giải phóng. Đó là nội dung của tờ báo:

A. Đời sống công nhân.

B. Nhân đạo.

C. Người cùng khổ.

D. Tạp chí thư tín quốc tế.

5. Câu thơ sau đây của nhà thơ Chế Lan Viên phù hợp với sự kiện nào trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”?

A. Khi Người sáng lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari.

B. Khi Người đọc Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

C. Khi Người viết bài và làm chủ nhiệm tờ báo “Người cùng khổ”.

D. Khi Người dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản.

6. Để nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tìm hiểu Cách mạng tháng Mười Nga, từ năm 1920 đến đầu 1923 Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở:

A. Liên Xô.               B. Pháp.

C. Trung Quốc.         D. Anh.

7.Nguyễn Ái Quốc trình bày lập trường, quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng ở các nước thuộc địa, về mối quan hệ giữa phong trào nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các thuộc địa, về vai và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở các nước thuộc địa tại:

A. Đại hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua (12 – 1920).

B. Hội nghị Quốc tế nông dân (6 – 1923).

C. Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản (1924).         ‘

D. Đại hội đại biếu lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách mạne Thanh niên.

8. Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo:

A. Đời sống công nhân.

B. Người cùng khổ (Le Paria).

C. Nhân đạo.

D. Sự thật.

9. Nguyễn Ái Quốc rời Pa-ri đi Liên Xô vào:

A. Tháng 3- 1923.

B. Tháng 4 – 1923.

C. Tháng 5 – 1923.

D. Tháng 6- 1923.

10. Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc tham dự:

A. Hội nghị Quốc tế nông dân.

B. Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản.

C. Đại hội Quốc tế phụ nữ.

D. Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản.


Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A D B C B
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án B C D D B