Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Chia sẻ đề kiểm tra Sử lớp 9 15 phút Chương 2 Phần 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, biển đổi lớn nhất của các nước châu Ả đó là gì?

CHIA SẺ
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, biển đổi lớn nhất của các nước châu Ả đó là gì?; Vì sao, bước sang thế kỉ XX, châu Á được mệnh danh là “Châu Á thức tỉnh” ? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Sử lớp 9 15 phút Chương 2 Phần 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, biển đổi lớn nhất của các nước châu Ả đó là:

A. Các nước châu Á đã giành độc lập.

B. Các nước châu Á đã gia nhập ASEAN.

C. Các nước châu Á đã trở thành trung tâm kinh tế tài chính thế giới.

D. Các nước châu Á tăng trưởng kinh tế nhanh.

2. Vì sao, bước sang thế kỉ XX, châu Á được mệnh danh là “Châu Á thức tỉnh” ?

A. Vì phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.

B. Vì chế độ thống trị của phong kiến bị sụp đổ.

C. Vì tất cả các nuớc châu Á giành được độc lập.

D. Vì ở châu Á có nhiều nước giữ vị trí quan trọng trên trường quốc tế.

Câu3. Sau thẳng lợi của cuộc kháng chiến chống Nhật, Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc:

A. Kéo dài 3 năm (1945 – 1948).

B. Kéo dài 3 năm (1946 – 1949).

C. Kéo dài 3 năm (1947 – 1950).

D. Kéo dài 3 năm (1948 – 1951).

4. Từ một nước phải nhập lương thực, nhờ cuộc ’’Cách mạng xanh ” trong nông nghiệp:

A. Trung Quốc đã tự túc được lương thực.

B. Ấn Độ đã tự túc được lương thực,

C. Việt Nam đã tự túc được lương thực.

D. Xin-ga-po đã tự túc được lương thực.

5. Phần lớn các nước châu Á đã giành được độc lập vào khoảng:

A. Cuối những năm 30 của thế kỉ XX.

B. Cuối những năm 40 của thế kỉ XX.

C. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX.

D. Cuối những năm 60 của thế kỉ XX.

6. Sau khi bị lực lượng cách mạng đánh bại, Tưởng Giới Thạch đã chạy đi:

 A. Mĩ.                B. Đài Loan.

C. Hồng Kông.    D. Nam Hải.

7. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời vào:

A. Ngày 10 – 1 – 1949.

B. Ngày 1-10 – 1949.

C.Ngày 1- 11- 1949.

D. Ngày 11-11- 1949.

8. Trung Quốc đã tiến hành khôi phục kinh tế, cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp, phát triển văn hóa, giáo dục:

A. Từ năm 1950.

B. Từ năm 1951.

C. Từ năm 1952.

D. Từ năm 1953.

9. Trung Quốc thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiền vào những năm:

A. 1950-1954.           B. 1951-1955.

C. 1952- 1956.          D. 1953 – 1957.

1.0. Thời kì đất nước Trung Quốc lâm vào tình trạng đầy biến động vào những năm:

A. 1950- 1970.

B. B. 1951 – 1971.

C. 1957- 1978.

D. 1959 – 1978.


 Câu  1  2  3  4  5
 Đáp án  A  A  B  B  C
 Câu  6  7  8  9  10
 Đáp án  B  B  A  D  D