Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra môn Sử 15 phút lớp 9 Chương 2 Phần 1: Sau kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, so với năm 1952 sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng như thế nào?

CHIA SẺ
Sau kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, so với năm 1952 sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng như thế nào?;  Ngày 1 – 10 – 1949, người tuyên bố sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Quảng trường Thiên An Môn là gì? … trong Đề kiểm tra môn Sử 15 phút lớp 9 Chương 2 Phần 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

I. PHN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Sau kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, so với năm 1952 sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng:

A. 100%.            B. 120%.

C. 130%.            D. 140%

2. Sau kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, so với năm 1952 sản lượng nông nghiệp cùa Trung Quốc tăng:

A. 25%                     B. 30%.

C. 35%.                    D. 40%

3. Ngày 1 – 10 – 1949, người tuyên bố sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Quảng trường Thiên An Môn là:

A. Chu Ân Lai.

B. Mao Trạch Đông,

C. Lưu Thiếu Kì.

D. Lâm Bưu.

4. Trung Quốc bước vào thời kì  xây dựng CNXH trên cơ sở tình hình đất nước:

A. Quan hệ sản xuất TBCN tương đối phát triển.

B. Quan hệ sản xuất TBCN kém phát triển.

C. Có một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu.

D. Có một nền nông nghiệp phát triển.

5. Công cuộc khôi phục kinh tế vào năm 1950 của Trung Quốc vì nhiệm vụ:

A. Tiến hành cải cách ruộng đất và hợp tác hóa nông nghiệp.

B. Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, xây dựng nền công nghiệp.

C. Phát triển văn hóa, giáo dục.

D. Cả 3 câu trên đều đúng.

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Hãy nêu những nét nổi bật của châu Á từ sau năm 1945?


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

D

A

B

C

D

II. PHN T LUẬN

6. Những nét nổi bật của châu Á từ sau năm 1945:

– Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc bùng nổ mạnh mẽ. Đến những năm 50, phần lớn các nước châu Á đã giành được độc lập. Gần suốt nửa sau thế kỉ XX, tình hình châu Á không ổn định, bởi các cuộc chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc, nhất là ở khu vực Đông Nam Á và Tây Á.

– Sau “Chiến tranh lạnh”, ở một số nước châu Á đã xảy ra những cuộc xung đột tranh chấp biên giới, lãnh thổ hoặc các phong trào li khai với những hành động khủng bố tệ hại.

– Nhiều nước châu Á đạt được sự tăng trưởng  nhanh chóng về kinh tế như Nhật Bàn, Hàn Quốc, Trung Quốc, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a. Thái Lan.