Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Đề thi môn Toán học kì 2 lớp 6 huyện Hoài Nhơn năm 2016 có đáp án

CHIA SẺ

Dưới đây là Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2016 của Phòng GD & ĐT huyện Hoài Nhơn có đáp án. Đề thi bao gồm 10 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

A. TRẮC NGHIỆM: (3.0điểm)

I. Hãy khoanh tròn vào tất cả những chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau (2.5điểm)

1: Số 18 có bao nhiêu ước số nguyên?

A. 6              B.  12                  C.  18                  D.  24

2: Giá trị của biểu thức  khi a =  –3 là:

A. 0             
B. 
–3           C.  120          D.  –120

3: Những phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 72 ?

A. 23. (-3)2    B. (-2)3 .(-3)2   C. 32.23     D. 23.34

4: Bạn Hùng ngủ 8 giờ mỗi ngày đêm. Hỏi thời gian bạn Hùng thức chiếm mấy phần của ngày?

2016-04-28_152634

5: Kết quả của phép tính -6 : 3/2  là:

A.  –4 ;                    B.  –9 ;                
C.
 4;                  D.  9

6:  Viết 2016-04-28_152744dưới dạng phân số ta được:

2016-04-28_152840

7: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số?

2016-04-28_152904

8: Hưởng ứng phong trào “Nuôi heo đất, giúp bạn đến trường” do Hội đồng đội phát động, chi đội 6A2 đã góp được 540 nghìn đồng. Hỏi 2/3 số tiền đó bằng bao nhiêu?

A. 180 nghìn đồng ;             B. 270 nghìn đồng ;

C. 360 nghìn đồng ;              D. 810 nghìn đồng .

9:  Cho hai góc phụ nhau trong đó có một góc bằng 650. Số đo góc còn lại là:

A. 250            B. 650             C. 900                D. 1150

10:  Nếu 2016-04-28_153058 thì tia nào là tia phân giác của góc tạo thành bởi hai tia còn lại?

A. Tia Ox ;            B. Tia Oy    ;

C. Tia Oz ;           D. Không có tia nào

II. Hãy ghép mỗi ý ở cột A với  ý ở cột B để có kết quả đúng: (0,5điểm)

Câu

Cột A Cột B

Kết quả

1

Số tam giác ở hình vẽ sau là:

2016-04-28_153159

 

a/  4

b/  6

c/  8


d/ 0,5%

e/ 50%

f/ 200%

 

1          …….

2

Tỉ số phần trăm của 20 và 40 bằng:  

2          …….

B. TỰ LUẬN: (7,0điểm)

Bài 1: (1,5 điểm)  Thực hiện phép tính:

2016-04-28_153256

Bài 2: (1,5điểm)   Tìm  x, biết:

2016-04-28_153323

Bài 3: (1,5 điểm)  Cuối HKI vừa qua, lớp 6A1 của một trường THCS có 6/7 số học sinh được xếp hạnh kiểm khá, tốt. Còn lại có 6 em xếp loại hạnh kiểm trung bình, không có hạnh kiểm yếu.

a) Tính số học sinh lớp 6A1 của trường trên ?

b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh được xếp hạnh kiểm trung bình so với số học sinh cả lớp.

Bài 4: (2,0 điểm)  Cho hai góc kề bù xOy và yOz, trong đó góc xOy = 100º

a) Tính góc yOz ?

b) Vẽ Ot là tia phân giác của góc xOy . Tính góc tOz ?

c) Gọi Oa là tia đối của tia Ot, Ob là tia đối của tia Oy. Tính góc aOb?

Bài 5: (0,5điểm)

2016-04-28_153552

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 – HOÀI NHƠN

A. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

I. (2,5 điểm) :  Từ câu 1 đến câu 10, mỗi câu trả lời đúng và đầy đủ ghi 0,25 điểm

(ở câu 3 và 7 phải chọn đúng và đủ 2 đáp án thì mới ghi điểm, các trường hợp khác không ghi điểm nào)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B D A, C D A B B, D C A B

II. (0,5 điểm) :  Ghép đúng mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B ghi 0,25 điểm

  1    —->    c ;    2   —->      e


B.TỰ LUẬN
: (7,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)

a) (0,75 điểm)

2016-04-28_153935

b) (0,75 đ)

2016-04-28_154020

Bài 2. (1,5 điểm)

a) (0,75đ)

x.9 = (-3)(-12)

x.9 = 36

x = 36 : 9 = 4

b)(0,75 đ)

4/7x = 9/8 – 0,125

4/7x = 1

x = 1 : 4/7 = 7/4

Bài 3. (1,5 điểm)

a)(1,0đ)

– Phân số chỉ số HS xếp loại hạnh kiểm trung bình là:

1 – 6/7 = 1/7 ( số học sinh)

– Số học sinh của lớp 6A1 là: 6 : 1/7= 42 (học sinh)

b) (0,5đ)

Tỉ số phần trăm của số học sinh xếp loại HK trung bình so với học sinh cả lớp:

2016-04-28_154731

Bài 4. ( 2 điểm)

2016-04-28_154819

a) (0,75đ)

Vì  góc xOy và góc yOz là hai góc kề bù nên ta có:

xOy + yOz = 1800

mà  góc xOy = 1000 nên góc yOz = 1800 – 1000 = 800

b) (0,75 đ)

Vì tia Ot là tia phân giác của góc xOy nên ta có:

2016-04-28_155118

Ta có góc tOz = tOy + yOz = 500 + 800 = 1300

c)  (0,5 đ)

Vì Oa là tia đối của tia Ot nên góc tOa = 1800 hay góc tOz + zOa = 1800 mà góc tOz = 1300 nên góc zOa = 1800 – 1300 = 500.

Ta có góc yOa = góc yOz + góc zOa = 800 + 500 = 1300

Vì Ob là tia đối của tia Oy nên góc yOb = 1800 hay góc yOa + góc aOb = 1800 mà góc yOa = 1300 nên  góc aOb = 1800 -1300 = 500.

Bài 5. (0,5 điểm)

HS biến đổi được

2016-04-28_160048

2016-04-28_160100

2016-04-28_160111