Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8 năm 2020 Huyện Thanh Hà: Viết phương trình hóa học cho các phản ứng sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào?

CHIA SẺ

Mời các em cùng tham khảo đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Hóa Học năm học 2019 – 2020 của UBND Huyện Thanh Hà: Viết phương trình hóa học cho các phản ứng sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào?

Câu 1

Nồng độ phần trăm của dung dịch cho biết điều gì? Viết công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch và nêu ý nghĩa của từng đại lượng trong công thức

Câu 2

a, Phân loại và gọi tên các oxit sau: SO3, FeO

b, Nêu phương pháp hóa học để nhận ra mỗi dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt không ghi nhãn gồm: dung dịch Na2SO4, dung dịch KOH, dung dịch H2SO4

Câu 3:

Viết phương trình hóa học cho các phản ứng sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào?

a, KClO3→ (đk có t0)

b, CaO + H2O →

c, Al + HCl →

d, Na + H2O →

Câu 4

Hòa tan hết 11,2 gam kim loại sắt Fe hoàn toàn trong 73 gam dung dịch axit clohidric vừa đủ thu được muối sắt II clorua và khí hidro

a. Viết phương trình hóa học xảy ra

b. Tính thể tích khí hidro thoát ra (đktc)

c. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit clohidric đã dùng

Câu 5

Cho 19,2 gam kim loại R có hóa trị II tác dụng hết với khí oxi ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được 24 gam oxit.

a. Tính thể tích oxi ở điều kiện tiêu chuẩn tối thiểu phải dùng

b. Xác định công thức hóa học của kim loại R

(Cho biết: Fe = 56; Cl = 35,5; H =1; O = 16; Cu = 64; Ca = 40; Mg = 24)