Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Kiểm tra môn Toán Phòng GD Tam Đảo lớp 6: Tính số học sinh trung bình của lớp 6A và tỉ số phần trăm học sinh giỏi so với cả lớp.

CHIA SẺ

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán của Phòng GD & ĐT Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc…tính số học sinh trung bình của lớp 6A và tỉ số phần trăm học sinh giỏi so với cả lớp.

Câu 1 (3,0 điểm):

1. Thực hiện các phép tính: a) 57 : 54 – (32 – 23Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

2. Tìm x, biết: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 2 (2,0 điểm):

Lớp 6A gồm 45 học sinh. Tổng kết cuối năm số học sinh khá bằng 3/5 tổng số học sinh cả lớp. Số học sinh giỏi bằng 1/2 số học sinh còn lại. Biết không có bạn nào có học lực dưới trung bình, tính số học sinh trung bình của lớp 6A và tỉ số phần trăm học sinh giỏi so với cả lớp.

Câu 3 (5,0 điểm):

1. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho ∠xOy = 35o; ∠xOz = 70o.

a) Tính ∠yOz .

b) Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?

c) Vẽ Ot là tia đối của tia Oy. Tính số đo của góc kề bù với góc xOy.

2. Chứng minh rằng: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6.