Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Đề thi kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Thống Nhất:  Cho các số nguyên: 2; 0; –25; –19. Hãy sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần

CHIA SẺ

Cho các số nguyên: 2; 0; –25; –19. Hãy sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần… được trích trong đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán của trường THCS Thống Nhất

Bài 1. (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính

a) (–1999) + (– 40) b) 55 + (–90)

c) (–1995) – (99 – 1995) d) (–5).8.(–2).90

Bài 2. (2,0 điểm) Cho các số nguyên: 2; 0; –25; –19

a) Hãy sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần

b) Tìm giá trị tuyệt đối của từng số đã cho.

Bài 3. (2,0 điểm) Tìm số nguyên x, biết

a) x : 23 = –3 b) 2x – (–27) = 25 c) x – 12 = -13.

Bài 4. (2,0 điểm)

a) Tìm các ước của -18.

b) Tìm năm bội của 19.

Bài 5. (1,0 điểm) Tìm tập hợp tất cả các ước của 27

Bài 6 (1,0 điểm)

Tính tổng sau: S = 2 + (-3) + 4 + (-5) + … + 2010 + (-2011) + 2012+ (-2013) + 9999

Đáp án

Bài 1

a) (–1999) + (– 40) = – (1999 + 40) = –2039

b) 55 + (–90) = – (90 – 55) = –35

c) (-1995) – (99 – 1995) = -1995 – 99 + 1995 = (-1995 + 1995) – 99 = -99

d) (–5).8.(–2).90 = [(–5).(–2)].(8.90) = 10.720 = 7200

Bài 2

a) -25; –19; 0; 2

b) Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Bài 3

a) x : 23 = –3
x = (– 3) .23
x = -69 € Z

Vậy: x = -69

b) 2x – (–27) = 25
2x + 27 = 25
2x = 25 – 27
2x = –2
x = –1 € Z
Vậy: x = -1

c) x – 12 = –13
x = –13 + 12
x = –1 € Z

Vậy: x = -1

Bài 4

a) Tìm đúng các ước của -18

b) Tìm đúng 5 bội của 19
Bài 5. Tập hợp tất cả các ước của 27 là: Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Bài 6

S = 2 + (-3) + 4 + (-5) + … + 2008 + (-2009) + 2010 + (-2011) + 2012 + (-2013) + 9999
= [2 + (-3)] + [4 + (-5)] + … + [2010 + (-2011)] + [2012 + (-2013)] + 9999
= 1006.(-1) + 9999
= 9999 – 1006
= 8993