Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Chia sẻ đề thi cuối năm môn Toán lớp 6 trường THCS Huỳnh Thúc Kháng: Ba lớp 6A, 6B, 6C có tất cả 120 học sinh. Số học sinh lớp 6A chiếm 1/3 tổng số học sinh. Số học sinh lớp 6B chiếm 45% số học sinh còn lại. Tính số học sinh lớp 6C

CHIA SẺ

Ba lớp 6A, 6B, 6C có tất cả 120 học sinh. Số học sinh lớp 6A chiếm 1/3 tổng số học sinh. Số học sinh lớp 6B chiếm 45% số học sinh còn lại. Tính số học sinh lớp 6C…trích trong đề kiểm tra cuối năm học lớp 6 môn Toán trường THCS Huỳnh Thúc Kháng.

Câu 1 (2 điểm): Nêu quy tắc chia hai phân số.

Áp dụng: Tính Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 2 (2 điểm): Tính hợp lý:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 3 (1,5 điểm): Tìm x

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 4 (1,5 điểm): Ba lớp 6A, 6B, 6C có tất cả 120 học sinh. Số học sinh lớp 6A chiếm 1/3 tổng số học sinh. Số học sinh lớp 6B chiếm 45% số học sinh còn lại. Tính số học sinh lớp 6C.

Câu 5 (2 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ax vẽ hai tia Az và At sao cho: ∠xAz = 48o, ∠xAt = 96o.

a) Tia Az có nằm giữa hai tia Ax và At không? Vì sao?

b) So sánh∠xAz và ∠tAz.

c) Tia Az có là tia phân giác của ∠xAt không? Vì sao?

Câu 6 (1 điểm): Tính Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6