Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 Đề học kì 2 toán lớp 6 – Phòng GD&ĐT Kim Sơn...

Đề học kì 2 toán lớp 6 – Phòng GD&ĐT Kim Sơn năm 2017

CHIA SẺ

Đề thi kiểm tra chất lượng học kì 2 lớp 6 Toán của phòng GD&ĐT Kim Sơn Ninh Bình năm 2017: Bốn thửa ruộng nhà bác An, bác Ba, bác Đạt và bác Lâm thu hoạch được tất cả 1,2 tấn thóc.

1 (2,5 điểm). Thực hiện các phép tính (Tính hợp lý nếu có thể):

2 (2,0 điểm). Tìm x biết:

3 (2,5 điểm).

Bốn thửa ruộng nhà bác An, bác Ba, bác Đạt và bác Lâm thu hoạch được tất cả 1,2 tấn thóc. Số thóc thu hoạch được của nhà bác An, bác Ba, bác Đạt lần lượt bằng 1/3 ; 0,3; 15% tổng số thóc thu hoạch ở cả bốn thửa.

a) Tính khối lượng thóc mỗi bác thu hoạch được.

b) Tính tỉ số phần trăm số thóc thu hoạch được của nhà bác Ba so với tổng số thóc thu hoạch ở cả bốn thửa.

4 (2,5 điểm).

Cho ∠xOy và ∠yOz là hai góc kề bù. Biết ∠yOz = 500

a) Tính số đo ∠xOy

b) Kẻ tia phân giác Ot của ∠xOy Tính ∠tOz

5 (0,5 điểm). So sánh:


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Đáp án đề thi toán 6 học kì 2 – Kim Sơn